Tillsynsmeddelande 27.2.2015 – 6/2015

Framställning till arbetspensionsanstalter om solvenskapital som överförs

Finansinspektionen har framställt att social- och hälsovårdsministeriet fastställer att det solvenskapital som överförs enligt ovan från och med den 1 april 2015 ska utgöra 30,1 % av den ansvarsskuld som används i solvensberäkningen. Den nu gällande procentsatsen är 27.7. Den föreslagna procentsatsen ska tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd om vilka avtal ingås den 1 april 2015 eller senare.

Finansinspektionen gör varje kvartal en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om den procentuella andel av solvenskapitalet som ska överföras vid överlåtelse av försäkringsbestånd för enskilda arbetsgivare. Framställningen baseras på 29 e § i lagen om arbetspensions-försäkringsbolag (354/1997).

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av matematiker Anna Keinänen, telefon 010 831 55 36.