Tillsynsmeddelande 30.11.2015 – 49/2015

Grunderna för beräkningen av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp fr.o.m. 1.1.2016

Regleringen av utjämningsbeloppet ändras fr.o.m. den 1 januari 2016. Ansökningar som gäller beräkningsgrunderna för skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp enligt den nya regleringen kan inlämnas till Finansinspektionen år 2016. Finansinspektionen rekommenderar att bolaget lämnar in beräkningsgrunderna genast när uppgifterna som behövs för att utarbeta dem är klara. Om bolaget publicerar uppgifter om utjämningsbeloppet enligt den nya regleringen innan beräkningsgrunderna har fastställts, ska bolaget klart uppge att uppgifterna grundar sig på en uppskattning. 

​Regleringen av utjämningsbeloppet ändras fr.o.m. den 1 januari 2016. På samma sätt som hittills, ska skadeförsäkringsbolag ha beräkningsgrunder för beräkningen av utjämningsbeloppet, för vilka bolaget ska ansöka om fastställelse hos Finansinspektionen. I beräkningsgrunderna ska den skadekvot för ökning av och för minskning av utjämningsbeloppet som används vid överföring av utjämningsbelopp fastställas. Värdena är bland annat beroende av det målbelopp och maximibelopp som räknas för utjämningsbeloppet enligt den nya regleringen.

Om skadeförsäkringsbolagets utjämningsbelopp överskrider utjämningsbeloppets maximibelopp när den nya regleringen träder i kraft, ska bolaget minska den andel av utjämningsbeloppet som överskrider maximibeloppet till högst maximibeloppet inom tio år. Bolaget ska upprätta en plan för minskningen samt inhämta Finansinspektionens fastställelse av planen.

Utjämningsbeloppets målbelopp och maximibelopp räknas på basis av solvenskapitalkravet för försäkringsrisk och motpartsrisk enligt Solvens II.  Solvens II-regelverket tillämpas i fråga om kapitalkraven fr.o.m. den 1 januari 2016.

Enligt försäkringsbolagslagen ska försäkringsbolaget tillställa Finansinspektionen beräkningsgrunderna för ansvarsskulden innan de tas i bruk. Eftersom beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet är beroende av faktorer för vilka regleringen träder i kraft först från ingången av 2016, kan bolaget lämna in ansökan om beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet till Finansinspektionen år 2016. Finansinspektionen rekommenderar att bolaget lämnar in beräkningsgrunderna genast när uppgifterna som behövs för att utarbeta dem är klara. Beräkningsgrunderna kan också lämnas in före år 2016, förutsatt att bolaget har tillräckligt exakta uppgifter om de faktorer som behövs för beräkningsgrunderna, såsom t.ex. kapitalberäkningarna och utjämningsbeloppets värde vid tidpunkten för när den nya regleringen träder i kraft.

Om bolaget publicerar eller rapporterar uppgifter om utjämningsbeloppet för år 2016 innan beräkningsgrunderna har fastställts, ska utjämningsbeloppet uppskattas genom att approximera utjämningsbeloppet som räknats enligt den nya regleringen. Bolaget ska då i samband med den aktuella uppgiften klart ange att den grundar sig på en uppskattning.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533