Tillsynsmeddelande 26.3.2015 – 11/2015

Kreditinstitut och värdepappersföretag ska upprätta återhämtningsplaner

Lagar som handlar om eller berör resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag har publicerats i Finlands författningssamling (1194–1211/2014). Dessutom har finansministeriet gett ut tre separata förordningar (1284–1286/2014), som gäller innehållet i och bedömningen av återhämtnings- och resolutionsplaner. De nya lagarna har inneburit en nationell implementering av EU:s resolutionsdirektiv 2014/59/EU och insättningsgarantidirektiv 2014/49/EU och av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (14.5.2014; 8457/14).

Lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa andra lagändringar gäller auktoriserade kreditinstitut och sådana värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller säkerställer emissioner eller som enligt lag ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro samt företag som hör till samma företagsgrupp som dessa. Lagarna gäller i en krissituation till vissa delar också filialer till kreditinstitut och värdepappersföretag i tredje länder (icke EES-länder).

Finansministeriet håller på att grunda Verket för finansiell stabilitet, som ska upprätthålla resolutionsberedskap och som har till uppgift att rekonstruera eller avveckla krisdrabbade företag. Verket fungerar som nationell resolutionsmyndighet och det har befogenhet att ställa kreditinstitut och värdepappersföretag under resolutionsförvaltning och använda resolutionsverktyg och resolutionsbefogenheter i stället för att försätta ett företag i likvidation eller konkurs. Verket samarbetar med euroområdets gemensamma resolutionsmyndighet och resolutionsfond. Euroområdets gemensamma resolutionsmyndighet är behörig myndighet när det gäller de företag som står under Europeiska centralbankens direkta tillsyn.

Lagarna om resolution av banker förpliktar kreditinstitut och värdepappersföretag inom lagarnas tillämpningsområde att tidigt vidta proaktiva åtgärder för att förebygga kriser. Kreditinstitut och värdepappersföretag är skyldiga att upprätta återhämtningsplaner (recovery) enligt 8 a kap. i kreditinstitutslagen och härvid beakta kraven i finansministeriets förordning 1296/2014.

Finansinspektionen uppmanar tillsynsobjekten att bekanta sig med de nya lagarna och senast den 31 juli 2015 lämna in en återhämtningsplan för verksamhet på instituts- eller gruppnivå. Återhämtningsplanen ska upprättas på institutsnivå, om kreditinstitutet eller värdepappersföretaget inte utgör en del av en koncern eller konsolideringsgrupp. Om kreditinstitutet eller värdepappersföretaget utgör en del av en koncern eller konsolideringsgrupp ska återhämtningsplanen upprättas på gruppnivå. Samma krav gäller också kreditinstitut som hör till sammanslutningen av inlåningsbanker (8 a kap. 8 § i kreditinstitutslagen, 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker).

Finansinspektionen bedömer och godkänner återhämtningsplanerna efter att ha hört Verket för finansiell stabilitet.

Finansinspektionen kommer att publicera relevanta anvisningar och standarder i anslutning till detta meddelande.

Återhämtningsplaner ska lämnas in i skriftlig form till Finansinspektionens registratur. I följebrevet ska nämnas tillsynsobjektets kontaktperson och dennes kontaktuppgifter.

Finansinspektionens registratur
PB 103
00101 Helsingfors

telefon 010 831 53 39
fax 010 831 53 28
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Närmare upplysningar lämnas av

  • jurist Raimo Husu, telefon 010 831 52 82, raimo.husu(at)finanssivalvonta.fi
  • jurist Johanna Örndahl, telefon 010 831 53 06, johanna.orndahl(at)finanssivalvonta.fi
  • i fråga om värdepappersföretagen av marknadsövervakare Ulla Larmi, telefon 010 831 52 68, ulla.larmi(at)finanssivalvonta.fi