Tillsynsmeddelande 28.12.2015 – 60/2015

Reviderad standard 2.4 om kundkännedom träder i kraft 1.1.2016

Finansinspektionen har 25.11.2015 uppdaterad standard 2.4 Kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Ändringar gällande standardens tillämpningsområde

Vid uppdateringen av standarden har iakttagits ändringarna i den nationella lagstiftningen om kundkännedom.

Till standardens tillämpningsområde har lagts de personer som avses i 7 och 7a § i lagen om betalningsinstitut, AIF-fonders förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt filialer av EES-baserade AIF-förvaltare i Finland i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Föreskrifterna om förfaranden i anknytning till kundkännedom i standarden har ändrats så att de är bindande för försäkringsbolag i enlighet med ändringen av försäkringsbolagslagen. Föreskrifterna om förfaranden i anknytning till riskhantering i standarden har ändrats så att de är bindande för arbetspensionsförsäkringsbolag. Dessutom har det lagts till standarden ett stycke om lägre krav på kundkontroll när det gäller vissa finansieringsavtal enligt statsrådets förordning. Därtill har kapitel 4.2 uppdaterats med andra centrala nationella bestämmelser om kundkännedom.

Ändringarna har redogjorts för i kapitel 8 Ändringshistorik.

I standarden har beaktats lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och ändringarna i sanktionslagen

Ändringarna i sanktionslagen (lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen), som trädde i kraft 1.6.2015, samt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism, som trädde i kraft 1.6.2013, har beaktats i kapitel 5.8.2. I kapitlet har uppdateras anvisningar utfärdade av utsökningsverket i Helsingfors, utrikesministeriet och centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen om iakttagande av sanktioner och frysningsbeslut.

Remissrespons

Remissvaren om den ändrade standarden och kommentarerna till dem finns på Finansinspektionens webbplats i anslutning till standarden.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Maarit Mäkinen, telefon 010 831 5288, maarit.makinen(at)finanssivalvonta.fi
  • jurist Maarit Pihkala, telefon 010 831 5240, e-post maarit.pihkala(at)finanssivalvonta.fi

Bilaga

Standard 2.4