Tillsynsmeddelande 18.5.2015 – 20/2015

Tidtabellen för den första rapporteringen under Solvens II-mellanfasen har ändrat

​Enligt EIOPAs riktlinjer för lämnande av information till nationella behöriga myndigheter (EIOPA-CP-13010) infaller den första rapporteringstidpunkten under mellanskedet den första veckan i juni detta år. Den första rapporteringen under mellanskedet gäller de enskilda företagens årsrapporter om räkenskapsperioden 2014. Rapporteringen ska innehålla kvantitativa uppgifter samt beskrivande rapporter enligt avsnitten IV–VI i de ovan nämnda riktlinjerna.

Leveranstidpunkten för de kvantitativa uppgifterna har av tekniska orsaker flyttats fram med en vecka. Den nya leveranstiden för kvantitativa uppgifter är senast den 11 juni 2015. 

Kvantitativa uppgifter ska inlämnas i form av en maskinläsbar rapport eller rapporter. Företaget under tillsyn kan upprätta rapporten egenhändigt med hjälp av beskrivningen av elektronisk rapportering och EIOPAs riktlinjer eller använda det Excel-baserade rapporteringsprogrammet som Finansinspektionen tillhandahåller. Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst

Rapporteringsprogrammet offentliggörs den 18 maj 2015.

Rapporteringen av kvantitativa uppgifter ska skickas till: rahoitus(at)bof.fi.

De beskrivande rapporterna ska skickas enligt den ursprungliga tidtabellen senast den 4 juni 2015. De ska skickas per e-post i pdf-format till: S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi.

Grupper ska lämna in kvantitativa uppgifter och beskrivande rapporter på årsnivå senast den 16 juli 2015 till ovan nämnda adresser.

Närmare upplysningar om rapporteringen under mellanfasen samt om Solvens II-rapporteringen finns på EIOPAs uppdaterade webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 010 831 5251 kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi.