Tillsynsmeddelande 21.4.2015 – 15/2015

Tillägg till föreskrifter och anvisningar 25/2013 "Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar" i kraft 30.4.2015

Till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar (25/2013) har gjorts ett tillägg som träder i kraft den 30 april 2015.

Genom det tillägg som gjorts till kapitel 13 i föreskrifterna och anvisningarna sätter Finansinspektionen i kraft de riktlinjer om offentliggörande av upplysningar i enlighet med Pelare 3 som Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 23 december 2014. Enligt EBAs riktlinjer ska sammanslutningar ha fastställda principer och riktlinjer för tillämpning av kapitalkravsförordningens (CRR) upplysningsplikt, där man bedömer vad som är väsentliga upplysningar ur intressegruppernas synvinkel samt vilka upplysningar som kan betraktas som affärshemligheter eller konfidentiella. Sammanslutningarna ska dessutom bedöma om upplysningarna ska offentliggöras oftare än en gång om året.

Finansinspektionen rekommenderar att de tillsynsobjekt som omfattas av föreskrifternas och anvisningarnas tillämpningsområde iakttar EBAs riktlinjer, som syftar till att upplysningar i enlighet med Pelare 3 ska offentliggöras på ett enhetligare och öppnare sätt.

I föreskrifterna och anvisningarna har dessutom företagits tekniska ändringar, så som att namn eller nummer på lagar uppdaterats, något preciserande ord har lagts till eller ordföljden har ändrats eller någon föråldrad punkt strukits. 

Ikraftträdande

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 30 april 2015.

Närmare upplysningar lämnas av

redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 5380 och e-post maj-britt.tapiainen(at)fiva.fi.

Bilagor