Tillsynsmeddelande 1.12.2016 – 78/2016

Ändringar vid årsskiftet i finanssektorns myndighetsrapportering som bygger på tekniska standarder

Europeiska kommissionen antog den 18 augusti 2016 genomförandeförordning (EU) 2016/1702 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller mallar och instruktioner för COREP-rapporteringen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 december 2016 så att den första rapporteringstidpunkten infaller den 31 december 2016.  Förordningen är till alla delar förpliktande och den ska tillämpas som sådan i samtliga medlemsstater.

Rapporteringen av relevanta kreditexponeringar (COREP) revideras

När det gäller rapporteringen av relevanta kreditexponeringar ersätter blanketten C 09.04 "Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde (CCB)" blanketten C 09.03 ”Geografisk uppdelning av relevanta kreditexponeringar för beräkning av den institutspecifika kontracykliska bufferten (CR GB 3)”.

Den nya blanketten C 09.04 tas i bruk därför att med dess hjälp får man mer information om delfaktorerna i den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten. De begärda uppgifterna hänför sig till kapitalbaskraven som fastställs i del tre avdelning II och avdelning IV i kapitalkravsförordningen (CRR) samt till det geografiska området för kreditexponeringar, värdepapperiseringsexponeringar och exponeringar som ingår i handelslagret enligt artikel 140 i kreditinstitutsdirektivet (CRD) och som är relevanta för beräkning av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten (CBB) (relevanta kreditexponeringar).

Mindre ändringar har också företagits i blanketten C 07.00 (”Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: schablonmetod för kapitalkrav (CR SA)”) och blanketten C 09.01 (”Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetod för exponeringar) (CR GB 1)”).

Andra ändringar

Mindre ändringar har också företagits i den rapportering som gäller Finrep, finansieringsplaner (FP), inteckning av tillgångar (AE) och jämförelse av interna metoder för tillsynsändamål (SBP). Mer information om dem finns i EBAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marika Männistö, marika.mannisto(at)fiva.fi, analytiker, telefon 010 831 5545
  • Tülin Bedretdin, tylin.bedretdin(at)fiva.fi, riskexpert, telefon 010 831 5429