Tillsynsmeddelande 14.12.2016 – 85/2016

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2016 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster träder i kraft den 1 januari 2017

​Finansinspektionen har den 22 november 2016 gett ut föreskrifter och anvisningar 8/2016 om betalningsinstitutens auktorisationer och tillhandahållandet av betaltjänster utan auktorisation. Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas när det ansöks om auktorisation för ett betalningsinstitut och när det lämnas en anmälan om tillhandahållande av betaltjänster utan auktorisation. Föreskrifterna och anvisningarna innehåller även bestämmelser om bedrivandet av dylik verksamhet i praktiken. Föreskrifterna och anvisningarna gäller även institut för elektroniska pengar och personer som utan auktorisation ger ut elektroniska pengar samt aktörer som ämnar engagera sig i dylik verksamhet.

Reformens innehåll

I dessa föreskrifter och anvisningar har samlats reglering som Finansinspektionen i olika föreskrifter och anvisningar gett ut för betalningsinstitut och för personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster samt sådana aktörer som ämnar engagera sig i dylik verksamhet. Till föreskrifterna och anvisningarna har även lagts ett avsnitt om anmälningarna i anknytning till betalningsinstitutens verksamhet utomlands.

I samband med reformen görs det också mindre ändringar i rapporteringsblanketter som gäller aktörerna. Den viktigaste ändringen i rapporteringsbestämmelserna är avståendet från kravet på att personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster och personer som utan auktorisation ger ut elektroniska pengar behöver fylla i blankett MA om bokslutsinformation.

Sammanfattning av erhållna remissyttranden

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen och de erhållna remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna.

Upphävda föreskrifter

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs Finansinspektionens följande föreskrifter och anvisningar

  • Föreskrifter och anvisningar 3/2014, Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar, avsnitten 7 Auktorisation för betalningsinstitut och 8.2 Anmälningsskyldighet när betaltjänster tillhandahålls utan auktorisation
  • Standard 6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
  • Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Juha Eerikäinen, institutsansvarig, telefon 010 831 5322, e-post juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi
  • Anni Meriläinen, institutsansvarig, telefon 010 831 5289, e-post anni.merilainen(at)finanssivalvonta.fi.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 8/2016 (pdf)