Tillsynsmeddelande 27.4.2018 – 27/2018

Pensionsanstalternas risk- och solvensbedömningar ger en god helhetsbild av riskerna

Pensionsanstalterna upprättade sina första risk- och solvensbedömningar i fjol

Arbetspensionsanstalterna upprättade sina första risk- och solvensbedömningar under fjolåret. Den största delen av pensionsanstalterna lämnade in sin bedömning till Finansinspektionen inom utsatt tide. Pensionsanstalterna hade i sina risk- och solvensbedömningar tagit förhållandevis god hänsyn till de faktorer som nämns i motiveringarna till lagarna. Pensionsansvarsbeloppet korrelerar positivt med kvaliteten på risk- och solvensbedömningen, men också en del av de mindre pensionsanstalternas bedömningar speglade väl vägledningen i motiveringarna till lagarna.

Pensionsanstalternas riskbedömningar gav en god helhetsbild av riskerna. Pensionsanstalterna hade identifierat placeringsriskerna och utförde stresstester av dem. Dessutom hade flera pensionsanstalter utfört stresstester av placeringstillgångarna på flera olika sätt. Merparten hade också identifierat de operativa riskerna, som framför allt för pensionskassornas och pensionsstiftelsernas del hängde samman med en omfattande utläggning av verksamheten. En analys av riskerna hade också gjorts på längre sikt. De flesta pensionsanstalterna hade också upprättat en beskrivning av sin riskhanteringsmetod.

Utvecklingsbehov och Finansinspektionens fortsatta åtgärder

Finansinspektionen identifierade också vissa utvecklingsbehov för framtiden. För hälften av pensionsanstalterna saknades en identifiering av avvikelseriskerna för försäkringsbeståndet, medan över hälften av pensionskassorna och -stiftelserna hade inte gjort en bedömning delägarens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter. En del av pensionsanstalterna hade upprättat ett mycket kort sammandrag av risk- och solvensbedömningen, som gjorde det svårt att skapa sig en bild av hur väl pensionsanstalternas bedömningar speglade vägledningen i lagens motiveringar.

Finansinspektionen lämnar kommentarer till enskilda pensionsanstalters risk- och solvensbedömningar som ett led i den löpande tillsynen. I den löpande tillsynen tar Finansinspektionen särskilt hänsyn till bland annat hur styrelsen bidrar till att upprätta risk- och solvensbedömningen och hur bedömningen avspeglas i pensionsanstaltens strategiska beslutsfattande och riskhanteringssystem samt i upprättandet av placeringsplanen.

Lagstiftningsbakgrund för pensionsanstalter som upprättar risk- och solvensbedömningar

I lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om sjömanspensioner, lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor intogs en bestämmelse om risk- och solvensbedömning, som trädde i kraft den 1 januari 2017. Pensionsanstalterna ska regelbundet upprätta en risk- och solvensbedömning (ORSA) och lämna in ett sammandrag av bedömningen till Finansinspektionen. Enligt lagarna ska risk- och solvensbedömningen innehålla en bedömning av de väsentliga riskernas inverkan på anstalternas verksamhet och åtgärderna för hantering av dem. I motiveringarna till regeringens proposition med förslag till lagändringarna har dessutom angetts i större detalj vad bedömningen ska ta hänsyn till.

Närmare upplysningar lämnas av

Mika Arala, riskexpert, telefon 09 183 5543 eller mika.arala(at)fiva.fi.