Tillsynsmeddelande 6.6.2019 – 25/2019

Arbetspensionsförsäkringsbolagets beslutsfattande kräver stark aktuariekompetens

Aktuariekompetens på SGF-nivå är en nödvändig förutsättning för en störningsfri verksamhet inom arbetspensionssystemet. Detta krav kan också anses som utmärkande för den decentraliserade verkställigheten av arbetspensionssystemet.

Den ansvariga försäkringsmatematikerns skyldigheter och rättigheter i bolaget är tryggade enligt lag. Även förhållandet till bolagets styrelse är exceptionellt starkt: den ansvariga försäkringsmatematikern har bl.a. rätt att få upplysningar om vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av hans eller hennes framställning. Aktuarierna har på detta sätt i lagstiftningen ålagts olika centrala uppgifter, vars syfte är att säkerställa att de särskilda kraven inom arbetspensionssystemet och de försäkrades intressen beaktas i arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Finansinspektionen ser allvarligt på att aktuariekompetens på SGF-nivå fortsättningsvis ingår som en del av beslutsfattandet inom arbetspensionsförsäkringsbolagens ledning.

Närmare upplysningar lämnas av

Erkki Rajaniemi, ledningens rådgivare, tfn 09 183 5263 eller erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi