Tillsynsmeddelande 18.12.2019 – 71/2019

EIOPA har publicerat stresstestresultaten för tjänstepensionsinstitut – Finland på europeisk genomsnittsnivå

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA offentliggjorde den 17 december 2019 stresstestresultaten för institut som tillhandahåller tjänstepensioner (IORP). IORP-institut i Finland är tilläggspensionsstiftelserna och -kassorna.

De fem största finländska instituten deltog i stresstestet. Fonderingskraven för tjänstepensionsinstitut fastställs nationellt. För stresstestet hade EIOPA utvecklat en gemensam balansräkning (common balance sheet) för jämförelse av stresstestresultaten mellan institut i olika europeiska länder. Alla deltagande finländska institut uppfyllde de nationella fonderingskraven också efter testet. Mätt med den gemensamma balansräkningen låg stresstestresultaten för de finländska instituten på en genomsnittlig europeisk nivå.

Resultaten kan läsas på EIOPAs webbplats.

Upplysningar:

matematiker Anna Keinänen, telefon 09 183 55 36 eller anna.keinanen(at)fiva.fi (fr.o.m. 7.1.2020)