Tillsynsmeddelande 26.7.2019 – 40/2019

Eiopas remiss: Harmonisering av försäkringsgarantisystemen – remisstiden går ut den 18 oktober

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har den 12 juli 2019 publicerat en remiss om harmoniseringen av försäkringsgarantisystemen. Remisstiden går ut den 18 oktober 2019.

Finansinspektionen stöder en vidare utveckling av skyddet av de försäkrades intressen. Det finländska systemets goda och välfungerade egenskaper bör emellertid inte gå förlorade. Det är särskilt viktigt att göra en omfattande konsekvensbedömning både på EU-nivå och nationell nivå för att klargöra nyttan och kostnaderna före det slutliga besluten.

Konsekvenserna för marknaden i Finland bör utredas, och för detta behöver vi branschens hjälp, konstaterar byråchef Teija Korpiaho på Finansinspektionens Skade- och livförsäkringsbyrå. I detta skede är det viktigt att så många olika aktörer som möjligt deltar i samrådet, framhäver Korpiaho.

Eiopa anser att det är viktigt att det finns ett garantisystem i varje medlemsland i händelse av att ett skade- och livförsäkringsbolag går i konkurs. Minimiharmoniserade nationella system skulle vara den sista utvägen att trygga de försäkrades intressen. Eiopa föreslår att det för systemen fastställs grundvillkor som avser t.ex. geografisk omfattning, minimiskyddets nivå och finansiering.

Det bör emellertid vara möjligt att beakta de särskilda nationella egenskaperna och proportionalitetsprincipen, på så sätt att t.ex. kostnaderna inte blir oskäligt höga.

Detta samråd är ett utkast till svar på kommissionens begäran om råd den 11 februari 2019 i anslutning till omvärderingen av Solvens II.

I remisserna finns närmare anvisningar om hur man lämnar ett remissvar.

EIOPA consults on the harmonisation of national insurance guarantee schemes

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Korpiaho, byråchef, teija.korpiaho(at)fiva.fi eller tfn 09 183 5528