Tillsynsmeddelande 2.8.2019 – 41/2019

Finansinspektionen begär yttranden om utkastet till ”Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn” i föreskriftssamlingen

Föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats i fråga om rapporteringen av nätverks- och it-säkerhetsincidenter samt rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster.  

De nya föreskrifterna och anvisningarna hänför sig till direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS) (EU) 2016/1148, artikel 96.6 i det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2) (EU) 2015/2366, artikel 6 i förordning (EU) 2018/389 33, Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (EBA/GL/2018/05) samt riktlinjerna för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen för det särskilda PSD2-gränssnittet (EBA/GL/2018/07).

Finansinspektionen preciserar föreskrifterna och anvisningarna om incidentrapporteringen i enlighet med direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem. Dessutom meddelar Finansinspektionen noggrannare föreskrifter och anvisningar om rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster samt om tidsfristerna för den. I föreskrifterna och anvisningarna uppmärksamgörs företagen under tillsyn dessutom på EBAs riktlinjer, som de ska beakta i sin verksamhet.

Remisstiden går ut den 18 augusti 2019. Uppskattningen är att remissvaren kan offentliggöras i september 2019.

Yttrande (på finska)

Närmare upplysningar lämnas av

Ledande riskexpert Pasi Korhonen, tfn 09 183 5514 eller pasi.korhonen(at)fiva.fi.