Tillsynsmeddelande 22.11.2019 – 62/2019

Finansinspektionens utredning av förvaltningen i pensionsstiftelser och -kassor som försäkrar lagstadgat pensionsskydd

Finansinspektionen har undersökt förvaltningen i pensionsstiftelser och -kassor som försäkrar lagstadgat pensionsskydd. Utifrån svaren utövar pensionsstiftelserna och -kassorna en ändamålsenlig förvaltning inom flera av enkätens delområden.

Av svaren framgår att det är vanligt att pensionsstiftelser och -kassor lägger ut verksamheter. I vissa pensionsstiftelser och -kassor är antalet utlagda funktioner betydande. Finansinspektionen ber aktörerna fästa särskild uppmärksamhet vid att ansvaret både för genomförandet och den utlagda funktionen bärs av den som lagt ut verksamheten.

Styrelsens roll och de uppgifter som fastställs i lagen

Utifrån svaren har Finansinspektionen i vissa fall inte kunnat försäkra sig om styrelsens roll i pensionsstiftelsen och -kassan och om styrelsens möjligheter att fylla de uppgifter som föreskrivs i lagen. I dessa fall var antalet styrelsemöten få, styrelsen följde sällan upp investeringsverksamheten eller styrelsen deltog endast litet i upprättandet av investeringsplanen och risk- och solvensbedömningen.

Finansinspektionen rekommenderar att styrelserna försäkrar sig om sin möjlighet att svara för bl.a. pensionskassans förvaltning och för att verksamheten är ordnad på behörigt sätt samt för sitt ansvar att göra en investeringsplan och en risk- och solvensbedömning.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar förpliktar styrelsen att årligen bedöma om den interna kontrollen är ändamålsenligt ordnad och att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Utifrån svaren finns det i några pensionsstiftelser och -kassor ett behov av att granska tidtabellen för bedömningen av den interna kontrollen.

Utredningens genomförande och utnyttjandet av iakttagelserna

Utredningen genomfördes med en enkät på sommaren 2019, vilken skickades till samtliga 18 pensionsstiftelser och -kassor som försäkrar lagstadgat pensionsskydd. Svarandena ombads ge information om sin förvaltning inom fem delområden: ombud och styrelse, pensionsärenden, bokföring, investeringsverksamhet och annat.

Finansinspektionen ger kommentarer om förvaltningen i enskilda pensionsstiftelser eller -kassor som en del av den fortlöpande tillsynen. Finansinspektionen kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid bl.a. ersättningsprocesserna strukturer och behandlingen av uppgifter.

Iakttagelserna från utredningen kommer att utnyttjas som en del av inriktningen av den framtida tillsynen.

Närmare upplysningar lämnas av

Satu Korhonen, ledande matematiker, telefon 09 183 5242 eller satu.korhonen(at)fiva.fi