Tillsynsmeddelande 3.6.2019 – 23/2019

Finansinspektionens yttrande om intäktsföringen av vinstutdelningsandelar från kapitalfonder i kommanditbolagsform

Det verkliga beloppet av vinstutdelningsandelar som hänför sig till kapitalfondsverksamhet i kommanditbolagsform fastställs slutgiltigt först när fonden upplöses. När det verkliga beloppet fastställs kan man bli tvungen att till placerarna återbetala avkastningsbundna rörliga arvoden som tagits ut tidigare (s.k.”clawback”).

Enligt Finansinspektionens yttrande måste den bokföringsskyldige nogsamt iaktta försiktighetsprincipen när det är fråga om rörliga intäkter baserade på investeringsobjektets vinst som ska redovisas enligt prestationsprincipen (intäkter av vinstutdelningsandelar) och som är förenade med osäkerhet och risk för att intäkterna måste återföras (clawback) i framtiden. Enligt Finansinspektionens uppfattning kan rörliga intäkter redovisas utifrån att det är mycket sannolikt att de kommer att utfalla, förutsatt att sannolikhetsbedömningen baserar sig på egna erfarenheter hos företaget under tillsyn.

Yttrandet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, address Regelverk/Yttranden med stöd av bokföringslagen, där Finansinspektionen i fortsättningen offentliggör sina yttranden med stöd av bokföringslagen.

Finansinspektionens bemyndigande att meddela yttranden med stöd av bokföringslagen

Finansinspektionen övervakar i enlighet med 8 kap. i bokföringslagen efterlevnaden av bokföringslagen hos företag under tillsyn enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Med stöd av samma kapitel i bokföringslagen kan Finansinspektionen ge yttranden och anvisningar på ansökan av företag under tillsyn. I överensstämmelse med det ovanstående ingår bemyndigande för Finansinspektionen att meddela företagen under tillsyn yttranden och anvisningar i de branschspecifika lagarna. När Finansinspektionen utarbetar ett yttrande ska Finansinspektionen bedöma huruvida även yttrande från bokföringsnämndens ska begäras i saken.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Virpi Haaramo, ledande bokslutsexpert,  tfn 09 183 5355 eller virpi.haaramo(at)fiva.fi
  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens yttrande