Tillsynsmeddelande 29.5.2019 – 21/2019

Framställning till arbetspensionsanstalter om solvenskapital som överförs

Finansinspektionen har framställt att social- och hälsovårdsministeriet fastställer att det solvenskapital som överförs enligt ovan från och med den 1 juli 2019 ska utgöra 24,3 % av ansvarsskulden, minskad med ofördelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Den nu gällande procentsatsen är 23,9. Den föreslagna procentsatsen ska tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd om vilka avtal ingås den 1 juli 2019 eller senare.

Finansinspektionen gör varje kvartal en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om den procentuella andel av solvenskapitalet som ska överföras vid överlåtelse av försäkringsbestånd för enskilda arbetsgivare. Framställningen baseras på 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).  

Närmare upplysningar lämnas av

Anna Keinänen, matematiker, tfn 09 183 5536 eller anna.keinanen(at)fiva.fi.