Tillsynsmeddelande 19.11.2019 – 61/2019

Specialplaceringsfonder som gör investeringar i fastigheter måste ännu utveckla sin värderingspraxis och likviditetshantering

I en temabedömning som Finansinspektionen genomförde upptäcktes det att fastighetsfonderna ska i såväl sin värderingspraxis som i likviditetshanteringen på ett grundligare sätt förbereda sig på de utmaningar som marknadsändringar medför.

Finska öppna fastighetsfonders kapital och tillgångarna under deras förvaltning har vuxit betydligt under de senaste fem åren. Fonderna har inte än erfarenhet om situationer i vilka de inte har tillräckligt med likviditet att betala inlösningar till investerare.

Bolagen ska ha klarare verksamhetsmodeller för värderingen än nu. Finansinspektionen kunde inte beträffande alla förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan bolag) försäkra sig om att:

  • ansvarsfördelningen mellan fastighetsvärderaren och bolaget är klart
  • värderingsmetoder tillämpas konsekvent
  • portföljförvaltarens oberoende bevaras helt och hållet i samband med värderingen
  • värden som angetts av fastighetsvärderaren valideras eller jämförs med egna kalkyler.

Därtill har en stor andel av fonderna saker att utveckla i dokumenteringen av värderingsprocessen. Bara några få bolag hade dokumenterat värderingsprocessen på en sådan detaljerad nivå som regleringen förutsätter. Sex fonder saknade helt separata värderingsriktlinjer per fond.

Flera fastighetsfonder har brister i stresstester, med vilka deras likviditet säkerställs. Det fanns brister till exempel i simuleringen av flera antaganden samtidigt.

Temabedömningen riktade sig till 13 bolag som förvaltar 21 fastighetsfonder. Alla bolag lämnade in sina svar. I temabedömningen samlades det information om följande områden:

  • dokumentering och uppdatering av värderingsriktlinjerna och -förfarandet
  • ansvarsområden, rollerna och metoderna för fastigheternas värdering 
  • likviditetshanteringen och stresstester

Syftet med regleringen om värdering är att säkerställa att värdet på fondens tillgångar har fastställts på ett konsekvent och ändamålsenligt sätt. Det att värderingen ordnas så att den är oberoende av portföljförvaltningen är en central faktor när man vill trygga dessa mål och undvika intressekonflikter. Syftet med regleringen om likviditetshanteringen är att säkerställa att inlösningarna kan skötas vid de tidpunkter som på förhand lovats investerarna. Enligt regleringen ska stresstester genomföras regelbundet för att det ska vara möjligt att försäkra sig om fondens likviditet under såväl sedvanliga som exceptionella marknadsförhållanden.

Finansinspektionen har gjort observationer som förutsätter åtgärder av bolagen. Finansinspektionen kommer att följa med bolagens vidareåtgärder i anknytning till värderingspraxis och likviditetshantering.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anna Mäkipeska, marknadsövervakare, telefon 09 183 5023 eller anna.makipeska(at)fiva.fi
  • Eeva Granskog, byråchef, telefon 09 183 5203 eller eeva.granskog(at)fiva.fi

Bilaga

Temabedömning av värderingsfrågor och likviditetshantering hos specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter (pdf)