Tillsynsmeddelande 14.2.2019 – 2/2019

Temabedömning av de faktablad som Priips-regleringen förutsätter

Finansinspektionen har gjort en temabedömning av de faktablad som Priips-regleringen förutsätter. Kravet på att ett faktablad ska publiceras över paketerade investerings- och försäkringsprodukter för icke-professionella investerare trädde i kraft vid ingången av 2018. Tillämpningen av Priips-regleringen har överlag varit förenad med vissa utmaningar. Finansinspektionen har beaktat dessa utmaningar och koncentrerat sig på faktabladens användbarhet ur icke-professionella investerares synvinkel i sin temabedömning.

Finansinspektionens stickprovsbaserade temabedömning visar att Priips-regleringens mål om ett faktablad med basfakta som innehåller den information som krävs för ett välgrundat investeringsbeslut och möjliggör jämförelse mellan produkter i olika produktgrupper är utmanande i praktiken. Den i praktiken största nyttan av Priips-regleringen med tanke på produkternas jämförbarhet tycks vara att det finns en enhetlig struktur för presentationen av information i alla produktgrupper.

Enligt Finansinspektionens iakttagelser måste man till exempel i fråga om strukturerade produkter balansera mellan vad som är basfakta och vilken information som behövs för att fatta ett investeringsbeslut. I fråga om strukturerade produkter verkar till exempel beskrivningarna av produkternas likviditet och förtida försäljning vara utmanande, och produktutvecklarna behöver förbättra dem.

I fråga om investeringsrelaterade försäkringar tycks möjligheterna att jämföra dessa produkter utifrån faktabladen om det så kallade försäkringsskalet och utan att välja egentliga investeringsobjekt eller sätta sig in i informationen om dem vara tämligen begränsade. Detta beror på att dessa faktablad om försäkringsskalet överlag verkar ge mycket knapphändigt med konkret och nyttig information om till exempel produktens risker, kostnader eller avkastningsutsikter.

Finansinspektionen vill uppmärksamma faktabladens utvecklare på kvaliteten. Utvecklarna ansvarar för att dokumenten är högklassiga. Då läser investerarna dem och kan använda dem när de fattar investeringsbeslut. Större uppmärksamhet måste fästas vid kvalitetssäkringen, särskilt när man använder automatiserad eller maskinell produktion för att utarbeta eller översätta faktabladen eller för att producera den information som ingår i dem.

Faktabladet ska alltid publiceras på utvecklarens offentliga webbplats och det ska vara lätt att hitta.  Faktabladen ska också sändas till Finansinspektionen med e-post på adressen PRIIPS-KID(at)fiva.fi. Finansinspektionen har publicerat ett tillsynsmeddelande om saken den 27 november 20171.

De som utvecklar Priip-produkter ska dessutom beakta att de europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA) gemensamma kommitté har meddelat tolkningar som gäller PRIIPs-regleringens tillämpning2. Dessa Q&A-tolkningar innehåller närmare anvisningar om hur Priip-förordningen ska tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av

Tero Oikarinen, marknadsövervakare, telefon 09 183 5241

Bilaga

Temabedömning av de faktablad som Priips-regleringen förutsätter

1 Tillsynsmeddelande 27.11.2017 – 63/2017 Sändande av faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs) till Finansinspektionen – regleringen träder i kraft 1.1.2018

2 Q&A är the PRIIPs Key Information Document (KID), uppdaterat 19.7.2018 (https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical Standards/Questions and Answers on th PRIIPs KID.pdf)