Tillsynsmeddelande 25.4.2019 – 16/2019

Temabedömning om offentliggörande av handelsinformation om obligationer

Finansinspektionen har gjort en temabedömning om hur transparenskraven i MiFIR1 , som efter handel ska tillämpas på transaktioner med obligationer utanför handelsplatser, i praktiken tillämpas i Finland. Kraven i MiFIR om offentliggörande av handelsinformation började tillämpas den 3 januari 2018.

Temabedömningen genomfördes med en förfrågning. Förfrågningen skickades till finländska banker och värdepappersföretag som i betydande grad hade rapporterat om transaktioner med obligationer till Finansinspektionen 3.1.2018–31.6.2018, samt till vissa utländska bankers filialer i Finland, sammanlagt till 25 tillhandahållare av investeringstjänster.

Tillhandahållaren av investeringstjänster ska offentliggöra informationen om transaktioner med obligationer via ett godkänt publiceringsarrangemang (eng. approved publication arrangement, APA). De finländska tillhandahållarna av investeringstjänster offentliggör handelsinformation om obligationer via fyra olika godkända publiceringsarrangemang. På marknaden har det inte uppstått någon tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation och därför är det svårt att följa upp och jämföra obligationernas prisuppgifter. Målet i MiFIR att öka transparensen har således tillsvidare inte uppfyllts i någon nämnvärd omfattning.

På grund av den komplicerade regleringen, de detaljerade uppgifter som ska rapporteras och omfattande systemutvecklingsarbeten har det förekommit både allmänna och rapportörspecifika problem i rapporteringens inledningsskede.

Enligt svaren på förfrågningen inverkar handelsvolymen med obligationer på hur tillhandahållarna av investeringstjänster i praktiken har ordnat rapporteringen av sina transaktioner till ett godkänt publiceringsarrangemang. Tillhandahållare av investeringstjänster som i stor utsträckning handlar med obligationer har automatiserat rapporteringen av uppgifter till ett godkänt publiceringsarrangemang direkt från sina egna handelssystem. Mindre tillhandahållare av investeringstjänster rapporterar sina transaktioner till ett godkänt publiceringsarrangemang manuellt. Vid en mer manuell rapportering är emellertid risken för fel större, och ibland kan det vara svårt att iaktta tidsgränsen på 15 minuter.

De nya kraven kommer också att ändra på handelsseden på obligationsmarknaden. Handel bedrivs i allt större utsträckning på elektroniska handelsplatser. Dessutom verkar det som om trenden är att mindre tillhandahållare av investeringstjänster i huvudsak genomför transaktioner med s.k. systematiska internhandlare (eng. systematic internaliser, SI), eftersom den systematiska internhandlaren då sköter rapporteringen i enlighet med transparenskraven.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sirpa Joutsjoki, tfn 09 183 5385 eller sirpa.joutsjoki(at)fiva.fi
  • Jyrki Manninen, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi

Bilaga

Temabedömning om offentliggörande av handelsinformation om obligationer

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (MiFIR)