Tillsynsmeddelande 26.4.2019 – 17/2019

Tillhandahållare av virtuella valutor ska övervakas av Finansinspektionen – informationsmöte för tillhandahållare av virtuella valutor den 15 maj

Lagen om tillhandahållare av virtuella valutor1 (572/2019) träder i kraft den 1 maj 2019. Enligt lagen ska Finansinspektionen vara den behöriga register- och tillsynsmyndigheten för tillhandahållare av virtuella valutor.

Finansinspektionen registrerar:

 1. växelplattformar för virtuella valutor
 2. tillhandahållare av plånböcker för virtuella valutor
 3. utgivare av virtuella valutor

Syftet med registrering är att säkerställa att aktörerna uppfyller de lagstadgade kraven om bl.a.

 • aktörens tillförlitlighet (lämplighetsbedömning)
 • förvaring och skydd av kundmedel
 • åtskillnad av kundmedel och aktörens egna medel
 • marknadsföring av tjänsterna
 • efterlevnad av lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

I fortsättningen ska endast tillhandahållare av virtuella valutor som uppfyller de lagstadgade kraven kunna bedriva verksamhet i Finland. För tillhandahållare av virtuella valutor som inte uppfyller de lagstadgade kraven ska det vara förbjudet att fortsätta verksamheten, och förbudet ska förenas med vite.

Informationsmöte för sektorn 15.5.2019

Finansinspektionen arrangerar ett informationsmöte för aktörer inom sektorn onsdagen den 15 maj kl. 13–15.30 i Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19, Helsingfors. I mötet presenteras bl.a.

 • Finansinspektionens riktlinjer om när tillhandahållare av virtuella valutor ska ansöka om registrering i Finland
 • registreringsprocessens skeden och tidtabell
 • krav för tillhandahållare av virtuella valutor, inklusive utkast till en föreskrift om tillhandahållare av virtuella valutor.

Evenemanget är i första hand avsett för tillhandahållare av virtuella valutor som antingen redan är verksamma på marknaden eller som planerar att börja tillhandahålla tjänster. Även myndigheter och representanter för relevanta intressebevakningsorganisationer är välkomna att delta. Anmäl dig här. Vi skickar en separat bekräftelse om att anmälan har godkänts.

Lagen bygger på EU:s penningtvättslagstiftning

Samtliga EU-medlemsstater ska ta in virtuella valutatjänster i lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism före den 10 januari 2020. Kravet grundar sig på ändringarna i EU:s penningtvättsdirektiv av den 30 maj 2018, dvs. det s.k. femte penningtvättsdirektivet. Trots att kravet på registrering och tillsyn av virtuella valutor härrör från EU-regelverk, berättigar nationell registrering inte till ett s.k.  EU-pass, dvs. rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder på basis av att tillhandahållaren är registrerad i en medlemsstat.

Virtuella valutor och valutatjänster har internationellt förknippats med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. En utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) till att omfatta tillhandahållare av virtuella valutor ger myndigheterna bättre handlingsmöjligheter och tillgång till information för att förhindra, utreda och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagstiftningen utvidgar inte investerarskyddet till virtuella valutor

Virtuella valutor har fått uppmärksamhet framför allt som investeringsobjekt. Tillsyn och registrering av virtuella valutor förändrar dock inte deras särdrag, och riskerna med att investera i dem är samma som tidigare. Till riskerna hör bland annat kraftiga och plötsliga värdefluktuationer och hot om dataintrång mot växelplattformar och virtuella plånböcker. Dessutom har flera virtuella valutor karaktären av spekulativt investeringsobjekt som inte väntas ge någon direkt avkastning. Finansinspektionen uppmanar investerare att noggrant bedöma riskerna med virtuella valutor innan de beslutar att investera i dem. Finansinspektionen har redan tidigare varnat om riskerna med virtuella valutor i sitt pressmeddelande 22.11.2017 - 17/2017.

Den godkända lagens främsta syfte är att ta tillhandahållare av virtuella valutor in i lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt. Lagstiftningen ställer till exempel inga riskhanterings- eller kapitalkrav för tillhandahållare av virtuella valutor. Det är områden som Finansinspektionen i vanliga fall övervakar hos andra företag under tillsyn. Den föreslagna lagstiftningen om tillhandahållare av virtuella valutor är inte direkt jämförbar med lagstiftningen om övriga finansmarknadsaktörer, eftersom Finansinspektionens tillsyn av de nya aktörerna omfattar ett snävare område än för andra aktörer.

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert, tfn 09 183 5202 eller hanna.heiskanen(at)fiva.fi


Exempel och vanliga frågor om virtuella valutor och lanseringen av dem (Initial Coin Offering)

1Med virtuell valuta avses enligt lagen ett värde i digital form:

 1. som inte getts ut av en centralbank eller någon annan myndighet och som inte utgör ett lagligt betalningsmedel,
 2. som en person kan använda som betalningsinstrument, och
 3. som kan överföras, lagras och växlas elektroniskt.