Tillsynsmeddelande 15.2.2019 – 3/2019

Ny reglering förutsätter ändringar i de interna kreditklassificeringsmetoderna vid beräkning av kapitaltäckning

Flera av de regleringsändringar som gjorts under den senaste tiden och som träder i kraft vid ingången av 2021 inverkar på de interna riskklassificeringsmetoderna vid beräkningen av kapitaltäckning (IRBA).

Europeiska kommissionen meddelade i oktober 2017 en delegerad förordning (EU) 2018/171 som gäller väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser. Väsentlighetströsklarna enligt förordningen kommer att uppdateras i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkningen av kapitaltäckning och stora exponeringar 25/2013 som en del av en mer omfattande uppdatering av föreskrifterna och anvisningarna.

Europeiska bankmyndigheten EBA har dessutom publicerat riktlinjer

  • för tillämpning av definitionen av fallissemang (EBA/GL/2016/07)
  • för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar (EBA/GL/2017/16).

EBA har också meddelat utkast till tekniska standarder (RTS) som gäller

  • den interna bedömningsmetoden för kreditklassificering (EBA/RTS/2016/03)
  • slaget, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk nedgång (EBA/RTS/2018/04).

Syftet med regleringsändringarna är att minska obefogade variationer i de interna riskmodellernas resultat genom att samtidigt trygga kapitalkravens riskkänslighet. Genom revideringarna strävar man även efter att förbättra riskparametrarnas jämförbarhet mellan de europeiska bankerna. Revideringarna förutsätter väsentliga ändringar i bankernas interna kreditklassificeringsmetoder.

Finansinspektionen begär att de banker under dess tillsyn som tillämpar IRBA- kapitaltäckningsberäkning senast den 30 april 2019 lämnar in en plan med en tidtabell för revidering av definitionen på fallissemang samt på ändringarna i internmodellerna med anledning av den så att revideringarna beaktar ovan nämnda regleringsdokument. Tidtabellen ska även innehålla en uppskattad tidtabell för de tillståndsansökningar som ska inlämnas till Finansinspektionen med anledning av ändringarna i de interna kreditklassificeringsmetoderna samt eventuell ändringar i övergångsplanerna.

Enligt Finansinspektionens uppfattning ska bankerna i revideringens första fas uppdatera definitionen av fallissemang och bereda införandet av den. Finansinspektionen ber att de ändringar som föranleds av definitionen av fallissemang inkluderas i den nämnda planen så att dokumentationen om den nya definitionen av fallissemang inlämnas till Finansinspektionen senast den 30 september 2019.

Ovan nämnda begäran om inlämnande av material gäller inte banker som ECB utövar tillsyn över, vilka ska handla i enlighet med ECB:s riktlinjer. Finansinspektionen kontaktar skilt de tillsynsobjekt som omfattas av begäran om inlämnande av en plan.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Puustelli, ledande bankinspektör, tfn 09 183 5308, anne.puustelli(at)fiva.fi