Tillsynsmeddelande 14.12.2020 – 80/2020

Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet och 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder har reviderats. Genom ändringarna införlivas Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer ”Riktlinjer för resultatbaserade avgifter i fondföretag och vissa typer av AIF-fonder” (ESMA34-39-992 SV) med föreskrifterna och anvisningarna.

I sina föreskrifter och anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de organisationer som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningen följer ESMAs riktlinjer.

Syftet med ”Riktlinjerna för resultatbaserade avgifter i fondföretag och vissa typer av AIF-fonder” (ESMA34-39-992 SV) är att

  • fastställa konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder inom ESFS
  • säkra en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen
  • främja en större konvergens och standardisering på området resultatbaserade avgifter
  • främja en konvergerande tillsyn mellan behöriga myndigheter.

Syftet är också att fastställa en gemensam standard för tillhandahållande av information om resultatbaserade avgifter till investerare.

Ikraftträdande

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 5 januari 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Kristian Nihtilä, ledande expert, tfn 09 183 5294 eller kristian.nihtila(at)fiva.fi

Bilagor