Tillsynsmeddelande 3.11.2021 – 49/2021

Beaktande av hållbarhetsriskerna i tillsynen över försäkringsbolagen: ändringar i regleringen och tillsynsmyndigheternas förväntningar

Europeiska kommissionen gav den 21 april ett förslag till ändring av den delegerade förordningen om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EU) 2015/35 vad gäller införandet av hållbarhetsfaktorer i regleringen. Ändringarna väntas bli tillämpliga från och med hösten 2022. Därtill publicerade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) den 19 april ett ställningstagande riktat till de nationella tillsynsmyndigheterna om användningen av klimatscenarier i hanteringen av försäkringsbolagens hållbarhetsrisker.

Solvens II-ändringarna gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer i riskhanteringen, riskhanterings­funktionen, aktuariefunktionen, ersättningspolicyn och i tillämpningen av försiktighetsprincipen. Hållbarhetsrisker har inte tidigare särskilt nämnts i regleringen, men försäkringsbolagen har redan tidigare behövt kartlägga och beakta alla väsentliga risker i sin verksamhet. I fortsättningen ska hållbarhetsriskerna kartläggas, det ska göras en väsentlighetsbedömning och resultaten av bedömningen ska dokumenteras. Om försäkringsbolaget inte anser att hållbarhetsriskerna är väsentliga för den egna verksamheten, ska det kunna motivera detta.

I tillsynen av hållbarhetsriskerna tillämpar Finansinspektionen både SIF/IAIS tillämpningsdokument och Eiopas ovan nämnda ställningstagande om klimatscenarier. Tillsynen ska täcka bl.a. en god förvaltning, riskhantering, placeringsverksamhet och rapportering i försäkringsbolaget. I tillsynen tillämpas proportionalitetsprincipen.

Försäkringsbolagets egen risk- och solvensbedömning (ORSA) grundar sig på en djup förståelse för bolagets affärsverksamhetsmodell samt på identifiering av affärsverksamhetens risker och de faktorer som ligger bakom dem. Bedömningen fungerar som en länk mellan å ena sidan bolagets strategi och affärsverksamhet och å andra sidan fastställandet av solvensbehoven. I ORSA ska även de väsentliga risker som inte omfattas av solvensbestämmelserna bedömas, såsom de förändringar i placerings- och försäkringsverksamheten som hållbarhetsfaktorerna medför. Då det gäller användningen av klimatscenarier rekommenderar Finansinspektionen att bolagen snabbt tar i bruk minst en kvalitativ bedömningsmetod, och senare även en kvantitativ analys av väsentliga risker som en del av ORSA.

Tidshorisonten som används i scenarierna ska vara tillräckligt framåtblickande, upp till tiotals år framåt. Klimatscenarierna ska vara tillräckligt täckande, och omfatta minst två olika temperatur­stegringar: ett scenario i enlighet med målen i Paris klimatavtal och ett scenario som klart över­stiger detta. På grund av den osäkerhet som är förknippad med de långsiktiga scenarierna behöver de inte uppdateras varje år och det är också möjligt att använda betydande förenklingar. Analysmetoderna borde emellertid utvecklas med tiden.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikko Sinersalo, ledande riskexpert, tfn 09 183 5542 eller mikko.sinersalo(at)fiva.fi