Tillsynsmeddelande 27.8.2021 – 38/2021

Esma har publicerat nya riktlinjer som gäller fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Det har gjorts ändringar i föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet och i föreskrifter och anvisningar 4/2014: Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom ändringarna införlivas Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ”Riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder” (ESMA34-45-1272) i föreskrifterna och anvisningarna.

Syftet med ”Riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder” (ESMA34-45-1272) är att

  • precisera hur kraven för marknadsföringskommunikation, som fastställs i artikel 4.1 i förordning (EU) 2019/1156, bör tillämpas.
  • upprätta en gemensam standard för offentliggörandet av resultatbaserade avgifter för investerare. 

Riktlinjerna är emellertid inte avsedda att ersätta befintliga nationella krav på information som ska ingå i marknadsföringskommunikation så länge dessa är förenliga med befintliga harmoniserade EU-regler.

Föreskrifter och anvisningar i fråga har också ändrats så att hänvisningar till ESMAs riktlinjer för stresstestscenarier enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder har uppdaterad.

Uppdateringen av riktlinjerna sker årligen. Enligt artikel 28.7 i förordningen om penningmarknadsfonder ska riktlinjerna uppdateras minst varje år och ta hänsyn till den senaste tidens marknadsutveckling. De nyaste riktlinjerna är "Riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder" (ESMA 34-49-291).

I föreskrifterna och anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att de institut som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer ESMAs riktlinjer.

Esma har publicerat riktlinjer om artikel 25 i AIFM-direktivet

Esma har publicerat ”Riktlinjer om artikel 25 i direktiv 2011/61/EU” (ESMA34-32-701). Riktlinjerna är tillämpliga på behöriga myndigheter. Om en fond uppfyller de preciserade villkoren i riktlinjerna, ska den behöriga myndigheten be fonden om regelbunden rapportering av de uppgifter som nämns i riktlinjerna.

Syftet med riktlinjerna är att fastställa konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder inom EU-systemet för finansiell tillsyn och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artikel 25 i direktivet om AIF-förvaltare. Riktlinjerna avser särskilt bedömning av hävstångsrelaterad systemrisk och syftar till att säkerställa att behöriga myndigheter antar ett konsekvent tillvägagångssätt vid bedömning av huruvida villkoret för införande av hävstångsrelaterade åtgärder är uppfyllt.

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft enligt följande:

  • När det gäller riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA 34-49-291) den 29 augusti 2021.
  • När det gäller riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder (ESMA34-45-1272) den 2 februari 2022

Riktlinjer om artikel 25 i direktiv 2011/61/EU (ESMA34-32-701) trädde i kraft den 23 augusti 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Kristian Nihtilä, ledande expert, tfn 09 183 5294 eller kristian.nihtila(at)fiva.fi

Bilagor