Tillsynsmeddelande 21.12.2021 – 58/2021

Finansinspektionen har utrett bedömningspraxis avseende säkerheter i bostads- och affärsfastigheter hos de banker som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn

Syftet med temabedömningen var att utreda kreditinstitutens bedömningspraxis avseende säkerheter i bostads- och affärsfastigheter samt tillämpningen av de värderingsmetoder som iakttas vid bedömningen. I utredningen kartlades bedömningspraxis vid beviljandet av kredit, uppföljningen av säkerheternas marknadsvärde och omvärderingen av säkerheter. Bedömningen av säkerheter utgör en väsentlig del av bankernas hantering av kreditrisken.

Enligt Finansinspektionens temabedömning följde banker som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn inte i alla avseenden regleringen om bedömningspraxis avseende säkerheter i bostads- och affärsfastigheter. Finansinspektionen förutsätter att företagen under tillsyn rättar till de upptäckta bristerna i bedömningspraxis. Finansinspektionen tar direkt kontakt med de företag under tillsyn i vilkas verksamhet flest brister upptäcktes.

Hos en del banker baserar sig värderingen av en säkerhet i en bostadsfastighet i samband med kreditgivning på enbart köpebrevet eller ett värde som producerats av en statistisk modell, trots att den slutliga värderingen enligt EBA:s riktlinjer om kreditgivning och övervakning (EBA/GL/2020/06) borde göras av en intern eller extern värderare. En värdering som gjorts av en värderare är särskilt viktig i situationer där ett aktuellt köpebrev inte finns att tillgå. Den statistiska modell som värderaren använder som hjälp valideras dessutom inte alltid och det säkerställs inte att modellen är tillförlitlig. Hos en del banker förekommer brister i användningen av internationella värderingsstandarder och i de interna anvisningarna om värderingsmetoder i samband med kreditgivning i fråga om affärsfastigheter.

I uppföljningen och omvärderingen av bostadsfastigheters marknadsvärden framgick i fråga om vissa banker behov av att säkerställa att uppföljningsfrekvensen är tillräcklig. I fråga om affärsfastigheter har en del banker bristfällig beredskap för tätare uppföljning om marknadssituationen förändras. Hos en del banker framkom dessutom behov av att säkerställa att den värderare av bostads- och affärsfastigheter som ansvarar för omvärderingen är oberoende i förhållande till beslutsprocessen som gäller kreditgivning.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 53 33 eller torsten.groschup(at)fiva.fi
  • Maria Suominen, jurist, tfn 09 183 53 44 eller maria.suominen(at)fiva.fi