Tillsynsmeddelande 11.1.2021 – 2/2021

Tematisk bedömning av uppfyllelsen av informationsskyldigheten vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen har utfört en tematisk bedömning av hur informationsskyldigheten uppfylls vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Urvalet för den tematiska bedömningen bestod av sammanlagt nio finansieringsomgångar som genomfördes av tre olika aktörer under 2019.

Observationerna från den tematiska bedömningen visar att skyldigheten att ge riktiga och tillräckliga uppgifter i basinformationsdokumentet i praktiken inte uppfylls helt i alla situationer. Enligt Finansinspektionens observationer var framför allt beskrivningen av riskerna och bolagets ekonomiska läge bristfällig. Också opartiskheten i presentationen av uppgifterna bör förbättras.

Lagen om gräsrotsfinansiering och den kompletterande förordningen om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering trädde i kraft 2016. Enligt lagen om gräsrotsfinansiering ska mottagare av gräsrotsfinansiering innan medelsanskaffningen inleds offentliggöra riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga. De viktigaste uppgifterna om gräsrotsfinansieringen ska ingå i basinformationsdokumentet, vars noggrannare innehåll definieras i förordningen. Basinformationsdokumentet ska till innehåll och utformning vara tydligt, lättläst och begripligt.

Målet med den tematiska bedömningen var att bedöma om

  • basinformationsdokumenten för gräsrotsfinansiering uppfyller regleringskraven
  • osann eller vilseledande information lämnas i marknadsföringsmaterialet
  • uppgifter om väsentliga förändringar i det ekonomiska läget hos mottagare och förmedlare av gräsrotsfinansiering har offentliggjorts utan dröjsmål.

Ett ytterligare mål vr att bilda sig en överblick av verksamheten, volymerna och kunderna för förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

Urvalet för den tematiska bedömningen bestod av nio finansieringsomgångar, tre från samtliga 3 aktörer. Vid granskningen av basinformationsdokumentet fäste Finansinspektionen särskild uppmärksamhet vid presentationen av risker och beskrivningen av det ekonomiska läget och användningsändamålet för de medel som samlas in.

Den tematiska bedömningen visar att skyldigheten att ge riktiga och tillräckliga uppgifter i basinformationsdokumentet i praktiken inte uppfylls helt i alla situationer. Enligt Finansinspektionens observationer var framför allt beskrivningen av risker och bolagets ekonomiska läge bristfällig. Innehållet i urvalsmaterialet varierade mellan både aktörer och finansieringsomgångar.

De viktigaste observationerna om presentationen av risker, finansiella data och insamlade medel beskrivs närmare nedan.

Brister i beskrivningen av riskerna

Enligt förordningen om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering ska det på basinformationsdokumentets första sida finnas en förteckning över de viktiga risker som är förknippade med den affärsverksamhet som mottagaren av gräsrotsfinansiering bedriver och med investeringsobjektet. I förordningen anges vidare sådana risker som alltid när de är relevanta ska ingå i basinformationsdokumentet.

Enligt Finansinspektionens observationer saknas uppgifter om riskerna i bolagets affärsverksamhet helt eller delvis i vissa basinformationsdokument. I vissa basinformationsdokument saknas dessutom den relevanta risken ”Mottagaren av gräsrotsfinansiering har ingen etablerad affärsverksamhet” som anges i förordningen. Finansinspektionen anser att basinformationsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga risker som är förknippade med bolagets affärsverksamhet och värdepapper och riskerna ska spegla bolagets ekonomiska läge.

Finansinspektionen fäste också uppmärksamhet vid att presentationen av riskerna i vissa basinformationsdokument var mycket kortfattad och bestod till exempel av ett enda ord. I vissa basinformationsdokument hänvisades dessutom till marknadsföringsmaterialet för mer detaljerade riskbeskrivningar. Finansinspektionen framhåller att väsentliga uppgifter om riskerna uttryckligen ska lämnas i basinformationsdokumentet.

Enligt Finansinspektionen ska riskerna presenteras i basinformationsdokumentet så att investerarna förstår vad risken gäller. Det är inte tillräckligt att ange t.ex. ”Konkurrenter” som risk i basinformationsdokumentet, utan riskbeskrivningen ska vara mer informativ.

Aktuell beskrivning av det ekonomiska läget

Enligt lagstiftningen ska basinformationsdokumentet innehålla en beskrivning av bolagets ekonomiska läge. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om resultat, tillgångar, skulder och exponeringar för mottagaren av gräsrotsfinansiering. Dessutom ska uppgifter om betydande händelser under senare tid lämnas i basinformationsdokumentet.

Finansinspektionen lade märke till att vissa basinformationsdokument endast innehöll historiska resultat- och balansräkningstabeller eller endast prognostal. Finansinspektionen anser att basinformationsdokumenten ska ge en tydlig och aktuell bild av bolagets ekonomiska läge. Utöver historiska bokslutsuppgifter ska investeraren ges en bild av bolagets likviditet och finansieringsbehov vid tidpunkten för anskaffning av gräsrotsfinansiering. Presentationen av prognostal uppfyller inte kravet om beskrivning av det ekonomiska läget.

Användningsändamålet för insamlade medel ska anges tydligt

Basinformationsdokumentet ska också innehålla uppgifter om användningsändamålet för de medel som samlas in. Den tematiska bedömningen visade inte på några stora brister i beskrivningen av användningsändamålet för insamlade medel.

Finansinspektionen påpekar dock att användningsändamålet för de medel som samlas in ska anges tydligt. Om de insamlade medlen inte räcker till för det aktuella användningsändamålet, ska förklaras hur de medel som saknas skaffas.

Basinformationsdokumentet ska kompletteras

Finansinspektionen undersökte också om uppgifterna i basinformationsdokumentet speglar aktuella förhållanden. Under den tematiska bedömningen konstaterades att teckningstiden för två finansieringsomgångar hade förlängts utan att basinformationsdokumentet hade kompletterats. Vidare hade marknadsföringsmaterialet för en finansieringsomgång uppdaterats två gånger med uppgifter om bolagets affärsverksamhet utan att basinformationsdokumentet hade kompletterats.

Finansinspektionen konstaterar att basinformationsdokumentet ska kompletteras om det sker förändringar i uppgifterna under anbudstiden.

Opartiskheten i presentationen bör förbättras

Finansinspektionen granskade marknadsföringsmaterialet för gräsrotsfinansieringsomgångarna för att kontrollera om informationen var vilseledande. På basis av urvalet har Finansinspektionen inte gjort några betydande observationer om vilseledande information, men anser dock att opartiskheten i presentationen bör förbättras, framför allt vad gäller bedömningarna om bolagens framtida utveckling och exitmöjligheterna.

För att investerare bättre ska kunna bedöma till exempel omsättnings- och vinstprognoser bör de huvudsakliga antaganden som ligger till grund för prognoserna anges. Vidare är det viktigt att tydligt ange vilka risker som är förknippade med prognosutfallet. Vid presentationen av exitmöjligheterna för en investering ska också osäkerhetsfaktorerna nämnas.

Väsentliga förändringar i det ekonomiska läget

Enigt lagstiftningen ska uppgifter om väsentliga förändringar i det ekonomiska läget hos mottagare och förmedlare av gräsrotsfinansiering offentliggöras utan dröjsmål. I den tematiska bedömningen har inte särskilt undersökts om sådana förändringar som förutsätter offentliggörande hade inträffat.

På basis av den tematiska bedömningen konstaterade Finansinspektionen att basinformationsdokumenten i urvalet hade kompletterats endast med anledning av en förlängning av teckningstiden. Finansinspektionen påtalar att informationen ska offentliggöras utan dröjsmål och basinformationsdokumentet kompletteras om det sker en väsentlig förändring i det ekonomiska läget hos mottagaren av gräsrotsfinansiering, t.ex. om bolaget får information om ny finansiering.

Att ta hänsyn till framöver

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering samt förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa uppmärksamhet vid lagstiftningen om innehållet i basinformationsdokumentet, framför allt presentationen av risker och aktualiteten i beskrivningarna av det ekonomiska läget. Vidare ska beaktas att om marknadsföringsmaterialet för finansieringsomgångarna innehåller bedömningar om bolagets framtida utveckling, ska samtidigt också anges vilka antaganden som ligger till grund för bedömningarna och vilka osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dem. Finansinspektionen bevakar också framöver uppfyllelsen av informationsskyldigheten vid gräsrotsfinansiering.

Närmare upplysningar lämnas av

Marianne Demecs, marknadsövervakare, tfn 09 183 5366