Tillsynsmeddelande 15.9.2021 – 42/2021

Villkor för användare av direkt elektroniskt marknadstillträde i tredjeland har fogats till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 14/2013

Finansinspektionen har med stöd av befogenheterna att meddela föreskrifter i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) till föreskrifter och anvisningar 14/2013 fogat villkor om på vilket sätt en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person kan vara en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde. Föreskrifter och anvisningar 14/2013 (Handelsparter från tredjeland) har ändrats enligt följande:

  • Till föreskrifterna och anvisningarna har genom ändring av kapitlen 1.2, 3, 4 och 5 fogats villkor som gör det möjligt för en tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person från tredjeland att använda direkt elektroniskt marknadstillträde.
  • Datumet för när avsnitt 2.3 utfärdats och trätt i kraft har inte ändrats, eftersom behörigheten att meddela föreskrifter har inkluderats i det gällande 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument

De ändrade föreskrifterna och anvisningarna 14/2013 träder i kraft den 1 januari 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Henrik Kallio, marknadsövervakare, tfn 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 (Handelsparter från tredjeland)