Tillsynsmeddelande 1.12.2022 – 57/2022

Finansinspektionens tematiska bedömning: brister i arbetslöshetskassornas förvaltning

Finansinspektionen genomförde på våren och sommaren 2022 en tematisk bedömning, där man bedömde om arbetslöshetskassorna har en tillförlitlig förvaltning vad gäller de allmänna förvaltningskraven samt ledningens anseende och yrkesskicklighet. Den tematiska bedömningen grundade sig på den reglering som kompletterar kraven på arbetslöshetskassornas förvaltning och som trädde i kraft den 1 januari 2021.  I temabedömningen utreddes därtill på vilket sätt arbetslöshetskassorna har beaktat de ärenden som Finansinspektionen behandlade i sitt tillsynsmeddelande den 1 december 2020 och i expertutlåtandena om utläggning av verksamhet inom försäkringsbranschen.

Iakttagelser i temabedömningen

  • Arbetslöshetskassornas verksamhetsprinciper enligt de allmänna förvaltningskraven var bristfälliga i majoriteten av kassorna och i en del av kassorna saknades sådana helt. I en del av arbetslöshetskassorna bedömde kassans styrelse inte heller bolagsstyrningssystemet, kontinuitetsplanen eller de skriftliga verksamhetsprinciperna regelbundet.
  • Fastän en stor del av arbetslöshetskassorna har strävat efter att säkerställa ledningens anseende och yrkesskicklighet, observerades det emellertid också problem i kassornas verksamhetsmodeller då det gäller bedömningarnas tidtabeller och regelbundenhet och undvikandet av att ledningen fungerar i flera samtidiga roller. Några kassor meddelade att de inte överhuvudtaget har någon verksamhetsmodell för att säkerställa ledningens anseende och yrkesskicklighet.
  • Det finns brister i arbetslöshetskassornas utläggningspraxis och -principer. I en del av kassorna har man fortfarande lagt ut utövandet av offentlig makt eller åtgärder i nära anslutning till detta. Endast en del av kassorna hade upprättat sådana utläggningsprinciper som förutsätts i lagen och i en del av kassorna innehöll principerna både sakliga och formella brister.

Riktad tillsyn utifrån den tematiska bedömningen

Finansinspektionen inledde på hösten 2022 inspektioner i arbetslöshetskassorna för att utifrån risken bedöma om kassornas förvaltning är tillförlitlig. Finansinspektionens tillsyn bygger även år 2023 på den information som fåtts i den tematiska bedömningen.

Närmare upplysningar lämnas av

Marko Aarnio, byråchef, tfn 09 183 5562 eller marko.aarnio(at)fiva.fi