Tillsynsmeddelande 30.12.2022 – 64/2022

Föreskrifter och anvisningar 10/2022: Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer för riktmärkningsuppgifter enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07)

Finansinspektionen meddelade den 19 december 2022 föreskrifter och anvisningar 10/2022, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034 (Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices and the gender pay gap under Directive (EU) 2019/2034) av den 30 juni 2022. Finska och svenska versioner av EBA:s riktlinjer publicerades den 26 oktober 2022 (EBA/GL/2022/07).

Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 december 2022. I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa riktlinjerna.

EBA:s riktlinjer behandlar bl.a. följande frågor:

  1. I riktlinjerna anges de uppgifter om ersättning (”REM BM”-rapportering) och om lönegapet mellan könen (”REM GAP”-rapportering) (gemensamt kallade ”riktmärkningsuppgifter") som utvalda värdepappersföretag ska lämna in till Finansinspektionen för uppföljning av ersättningspolicyn enligt direktiv (EU) 2019/2034.
  2. Uppgifter om ersättning ska rapporteras årligen från och med uppgifterna för räkenskapsåret 2022 och uppgifter om lönegapet mellan könen ska rapporteras vart tredje år från och med uppgifterna för räkenskapsåret 2023.
  3. Uppgifter för utgångna räkenskapsår ska rapporteras följande kalenderår. De utvalda värdepappersföretagen ska förbereda sig för att följa EBA:s riktlinjer och tillämpa valideringsreglerna enligt riktlinjerna när de rapporterar uppgifterna till Finansinspektionen.

Utgående från EBA:s riktlinjer fastställer Finansinspektionen de värdepappersföretag som omfattas av skyldigheten att rapportera uppgifter om ersättningar (”REM BM”) och om lönegap mellan könen (”REM GAP”). Finansinspektionen meddelar dessa företag om deras rapporteringsskyldighet senast den 31 mars det kalenderår under vilket företagen ska rapportera uppgifterna. I slutet av meddelandet finns ytterligare information om innehållet i dessa rapporter och om definitionen av de rapporteringsskyldiga.

Rapporteringsskyldiga värdepappersföretag ska senast den 31 augusti 2023 rapportera uppgifter om ersättningar för det räkenskapsår som går ut den 31 december 2022. Därefter ska uppgifterna rapporteras senast den 15 juni det kalenderår under vilket uppgifterna samlas in.

Finansinspektionen meddelade EBA den 21 december 2022 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn. 

Värdepappersföretag från vilka uppgifter om ersättning samlas in

Enligt EBA:s riktlinjer ska Finansinspektionen samla in och till EBA tillhandahålla uppgifter om ersättning från åtminstone de tre största värdepappersföretagen uttryckt i volym av tillgångar i Finland, som där så är möjligt ska täcka minst 50 % av alla värdepappersföretags totala volym av tillgångar i Finland.

Värdepappersföretag från vilka uppgifter om lönegap mellan könen samlas in

Enligt EBA:s riktlinjer ska Finansinspektionen på individuell nivå samla in och till EBA tillhandahålla uppgifter om lönegapet mellan könen från de värdepappersföretag från vilka den samlar in uppgifter om ersättning. På individuell nivå ska uppgifter om lönegapet mellan könen samlas in från värdepappersföretag med minst 50 anställda, med undantag för medlemmarna av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

I EBA:s riktlinjer ges anvisningar för framställning av uppgifter om lönegapet mellan könen. Alla rapporteringsskyldiga värdepappersföretag ska lämna in uppgifter om lönegapet mellan könen för alla anställda sammanlagt och separat för deras identifierade personal. Vidare ska värdepappersföretag med minst 250 anställda rapportera uppgifterna i fyra lika stora delmängder (kvartiler) varav den första delmängden ska innehålla den lägst avlönade fjärdedelen och den fjärde den högst avlönade fjärdedelen.

Närmare upplysningar:

  • riskexpert Antti Alakiuttu, tfn 09 183 5456 eller
    antti.alakiuttu(at)fiva.fi
  • ledande riskexpert Erika Penttilä, tfn 09 183 5270 eller erika.penttila(at)fiva.fi

Bilagor