Tillsynsmeddelande 27.3.2023 – 20/2023

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet samt om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionen har gjorts ändringar i föreskrifter och anvisningar 3/2011Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfonds­verksamhet och i föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna uppdateras hänvisningarna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) uppdaterade riktlinjer om stress­test­scenarier reglerade av artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningsmarknadsfonder.

Det är fråga om en årlig uppdatering av ESMAs riktlinjer. Enligt artikel 28.7 i förordningen om penningmarknadsfonder ska riktlinjerna uppda­teras minst varje år och ta hänsyn till den senaste tidens marknadsut­veck­ling. De nyaste uppdaterade riktlinjerna är ”Riktlinjer för stresstest­scenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder” (ESMA50-164-6583).

I föreskrifterna och anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att de institut som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer ESMAs riktlinjer.

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 27 mars 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Tiina Heinonen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5038 eller tiina.heinonen(at)fiva.fi

Bilagor