Tillsynsmeddelande 2.11.2023 – 60/2023

EBA:s reviderade riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft 3.11.2023

Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade den 31 mars 2023 riktlinjer (EBA/GL/2023/03) om ändring av EBA:s riktlinjer EBA/2021/02 (EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism).

Finansinspektionen har meddelat EBA att den kommer att följa riktlinjerna.

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen1 ska kredit- och finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa EBA:s riktlinjer.

Innehåll

Riktlinjerna handlar om en komplettering av riktlinjerna för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. I riktlinjerna ges närmare vägledning om kunder som är icke-vinstdrivande organisationer (not-for-profit organisations, NPOs).

Ikraftträdande

Riktlinjerna börjar tillämpas den 3 november 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 55 31 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi

Bilaga

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/8491(EU) nr 1093/2010