Tillsynsmeddelande 19.4.2023 – 24/2023

Finansinspektionens tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt har publicerats

Finansinspektionen har publicerats tillsynsstrategin för bekämpning av penningtvätt som fastställdes i början av 2023. Den täcker också tillsyn över bekämpning av finansiering av terrorism samt iakttagande av ekonomiska sanktioner. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn.

De viktigaste målen för strategin är att

  1. Företagen under tillsyn får effektivt information om den kravnivå på bekämpningen av penningtvätt som Finansinspektionen förutsätter. Kraven skrivs in i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samt i bland annat tillsynsmeddelanden. 
  2. Tillsynen är riskbaserad. Finansinspektionen iakttar sin metodologi vid valet av riskbranscher och enskilda tillsynsobjekt.
  3. Tillsynen är proportionell och effektiv. Korrigerande åtgärder och åtgärder efter tillsynen beaktas i tillsynen. 

Tillsynsåtgärder för bekämpning av penningtvätt riktas i enlighet med strategin till olika sektorer utifrån den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänför sig till dem och deras betydelse. De aktörer som är utsatta för den största totala risken är föremål för regelbunden kontinuerlig tillsyn och årliga inspektioner eller temabedömningar.

Till de företag under tillsyn som är utsatta för den minsta totala risken riktas tillsynsåtgärder särskilt utifrån uppgifter som fåtts via rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism (RA-rapporteringen) samt externa larmsignaler.

Finansinspektionen betonar att tillsynsåtgärder kan riktas mot alla aktörer under tillsyn, trots att de tillhör lågrisksektorer, om Finansinspektionen upptäcker förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism i deras verksamhet.

I strategin specificeras Finansinspektionens tillsynsmetoder för penningtvätt, av vilka man väljer den metod som lämpar sig bäst för att uppnå målen beroende på situationen.

Tillsynsstrategin för bekämpning av penningtvätt kan läsas i sin helhet på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513

Läs mera

Pressmeddelande 19.4.2023: Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen