Tillsynsmeddelande 21.5.2024 – 34/2024

Högsta förvaltningsdomstolen: Även andra än ekonomiska brott låg till grund för avslag om registrering i försäkringsförmedlarregistret

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt årsboksbeslut HFD:2024:50 att Finansinspektionen hade rätt att avslå ett aktiebolags ansökan om registrering i försäkringsförmedlarregistret. Bolagets ägare och verkställande direktör hade dömts till villkorligt fängelsestraff för misshandel och straffbart bruk av narkotika under de senaste fem åren som fastställs i lagen.

Finansinspektionen uppmanar försäkringsbolagen att beakta inverkan av högsta förvaltningsdomstolens beslut i uppdateringen av material och processer som ansluter sig till ombudens goda vandel i bolaget. Ombuden agerar för försäkringsgivarens räkning och på dennes ansvar (5 § i lagen om försäkringsdistribution). Med anledning av ovan nämnda ansvar ska försäkringsbolagen bedöma faktorer i anslutning till sina ombuds goda vandel såväl när ombudsavtal ingås som under ombudsförhållandet.  

Därtill påminner Finansinspektionen om skyldigheten enligt 14 § i lagen om försäkringsdistribution att utan dröjsmål underrätta om ändringar i de uppgifter som antecknats i försäkringsförmedlarregistret, om upphörande med affärsverksamheten och när en förutsättning för registrering inte längre uppfylls.

Finansinspektionen har tidigare gjort en tematisk bedömning i anslutning till ombudens goda vandel.

Närmare upplysningar lämnas av

Suvi Paloposki-Sainio, senior övervakare, tfn 09 183 5445 

Bilaga

Tematisk bedömning: Försäkringsbolagen ska för egen del säkerställa ombudens goda vandel