Tillsynsmeddelande 19.2.2024 – 8/2024

Temabedömningen: Utrymmen för förbättringar i sätten att marknadsföra investeringstjänster och investeringsprodukter

Finansinspektionen har bedömt marknadsföringen av investeringstjänster och investeringsprodukter. Syftet med temabedömningen var att bedöma hur de som tillhandahåller investeringstjänster uppfyller kraven gällande marknadsföringskommunikation enligt bestämmelserna i MiFID II. Bedömningen omfattade tillsynsobjektens interna processer och förfaranden som godkänts i bolagen för att säkerställa att de MiFID-krav som ska tillämpas på marknadsföring uppfylls. Som ett led i temabedömningen utreddes också hur de som tillhandahåller investeringstjänster beaktar riskerna för grönmålning i sin marknadsföringskommunikation.

Investeringstjänster och investeringsprodukter får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. Marknadsföringsmaterial ska klart kunna identifieras som marknadsföring. 1Eventuell osann eller vilseledande marknadsföring ska identifieras som en risk som måste hanteras och övervakas.

Temabedömningen var en del av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) och de europeiska nationella tillsynsmyndigheternas gemensamma temabedömning (Common Supervisory Action).

Centrala iakttagelser utifrån temabedömningen:

  • Alla bolag (19 %) hade inte interna anvisningar om marknadsföring.
  • En del av bolagen (16 %) hade inte ett godkännandeförfarande för alla marknadsföringskanaler.
  • En del av bolagen (16 %) övervakar inte marknadsföringsförfarandena.
  • I marknadsföringsmaterialet iakttogs bland annat otillräcklig information om risker, brister i presentationen av historisk avkastning, oklar presentation av jämförelser och brister i informationskällorna för hållbarhetsuppgifter.

Temabedömningen omfattade en stor grupp banker som tillhandahåller investeringstjänster och värdepappersföretag (i fortsättningen bolag eller tillsynsobjekt). I bedömningen granskades de banker och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning eller utförande eller förmedling av order. För bedömningen utredde Finansinspektionen frågor i anslutning till processerna och förfarandena för marknadsföring av investeringstjänster och investeringsprodukter hos 32 tillsynsobjekt. Dessutom analyserade Finansinspektionen utvalda bankers och värdepappersföretags marknadsföringsmaterial under perioden 1.1.2022–30.6.2023 med avseende på hur de uppfyllde lagstiftningens krav på opartisk, tydlig och inte vilseledande information. Analysen gäller marknadsföringen av fonder, strukturerade produkter och investeringstjänster samt eventuella publiceringar i samarbete med influerare på sociala medier.

Finansinspektionen förutsätter att tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster behandlar de frågor som hänför sig till denna temabedömning i sina styrelser och vidtar de korrigerande åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Nina Männynmäki, nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Saara Rundqvist, saara.rundqvist(at)fiva.fi
  • Esa Pitkänen, esa.pitkanen(at)fiva.fi

Bilaga

Temabedömningen: Sätten att marknadsföra investeringstjänster och -produkter kan förbättras

110 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster