Webbnyheter 22.5.2014 – 8/2014

Finansinspektionen utredde kvaliteten på placeringskorgarnas kundmaterial – svårt att jämföra placeringskorgarna utifrån given information

Finansinspektionen utredde på våren 2014 kvaliteten på placeringskorgarnas kundmaterial som fogas till fondanknutna sparlivförsäkringar, pensionsförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Observationerna har sammanställts i syfte att hjälpa bolagen att utveckla sin information och att bereda sig för den nya regleringen om information som ska ges om placeringsprodukter för icke-professionella investerare (s.k. PRIIP-regleringen), vilken är avsedd att träda i kraft år 2016.

Finansinspektionen anser utifrån en undersökning som den gjort, att kunden utifrån placeringskorgarnas kundmaterial har svårt att jämföra placeringskorgar sinsemellan eller att jämföra placeringskorgarnas egenskaper med placeringsfondernas egenskaper.

Finansinspektionen anser att kunden på basis av placeringskorgarnas kundmaterial klart och tydligt bör få information om produktens juridiska natur, placeringspolitik, risker och kostnader. De flesta försäkringsbolagen redogör för de ovan nämnda egenskaperna i sitt kundmaterial, men informationen är ofta utspridd på flera olika dokument eller så är informationen mycket allmän.

Regleringen om placeringsfonder förutsätter att fondbolagen utarbetar ett fondprospekt samt ett faktablad som kortfattat och tydligt redogör för placeringsfondens viktigaste egenskaper. Dessa krav gäller inte placeringskorgar, utan för dessa gäller tillsvidare den informationsplikt som avses i lagen om försäkringsavtal.

En placeringskorg är en placeringshelhet som ägs av ett försäkringsbolag och till vars värdeutveckling värdet på en fondanknuten försäkring kan bindas. Ur kundens synvinkel är placeringskorgarna likartade placeringsprodukter som placeringsfonder eller indexlån.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Antti Lampinen, telefon 010 831 5518
  • jurist Merja Junnonen, telefon 010 831 5554

Bilaga