Webbnyheter 24.2.2015 – 3/2015

Finansinspektionen söker ändring i ett beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol

Finansinspektionen söker ändring i ett beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol av den 21 januari 2015 gällande tillgången till handlingar från beredningen. Finansinspektionen anser att de handlingar som Finansinspektionen upprättat i anslutning till godkännandet av ett börsprospekt såsom även handlingarna i anslutning till övervakningen av att internationella bokslutsstandarder iakttas ska med stöd av 24 § 1 mom. 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet vara sekretessbelagda.

Endast det slutliga börsprospektet är offentligt, inte dokumenten från granskningsprocessens olika stadier. Investerarnas förtroende för att de uppgifter som finns på marknaden är korrekta kan bäst tryggas genom att marknaden bara har tillgång till det slutliga prospektet, på basis av vilket investerarna fattar sitt beslut. Information som inte ingår i det slutliga prospektet kunde vilseleda investerarna.

Finansinspektionen kan förutsätta att ett felaktigt bokslut ska rättas. En dylik rättelseanmodan är alltid offentlig. Däremot, om korrespondens om bokslutsfrågor som med tanke på helheten inte är väsentliga för uppnåendet av en rätt och tillräcklig bild av bolagets resultat och finansiella ställning var tillgänglig för marknaden, kunde dessa uppgifter öka osäkerheten om bokslutens innehåll eller kvalitet och vilseleda investerare.

Närmare upplysningar

  • Sonja Lohse, enhetschef, telefon 010 831 5311

Bilaga

Den motsvarande webbnyheten på finska publicerades den 20 februari.