Webbnyheter 20.3.2015 – 6/2015

Rapport om IFRS-tillsynen 2014: Bolagen borde fästa uppmärksamhet vid att bokslutsinformationen är tydlig och konkret

Börsnoterade bolag har sina koncernbokslut i enlighet med IFRS-standarderna sedan 2005, då Finansinspektionen även inledde IFRS-tillsynen. Syftet med Europeiska unionens IAS-förordning var att främja fri rörlighet för kapital på den inre marknaden samt kapitalmarknadens effektivitet. IFRS-standarderna uppfyller investerarnas krav på högklassig, tillförlitlig, jämförbar och genomskådlig transparent bokslutsinformation.

Det utmanande ekonomiska läget påverkade på samma sätt som tidigare år Finansinspektionens IFRS-tillsyn. Sedan finanskrisen började 2008 har IFRS-tillsynen i allt högre grad riktats mot bolag i svag ekonomisk ställning. Finansinspektionen gjorde under 2014 en utredning om börsnoterade bolags bokslutsrapportering när det råder osäkerhet beträffande ekonomin och verksamheten. Särskilt bolag i svag ekonomisk ställning borde fästa uppmärksamhet vid att bokslutsinformationen är tydlig och tillräckligt konkret.

Finansinspektionen förutsatte att brister och fel rättas i följande ekonomiska rapport i fråga om nästan varannan tillsynsobservation. År 2014 fokuserades observationerna på framför allt följande teman:

  • Finansiella instrument: rikligt med brister observerades i fråga om iakttagandet av standarderna även i de bokslut där finansiella instrument utgör en betydande del av bokslutet
  • Goodwill: Utgångspunkterna vid uppskattning av framtida kassaflöden och bestämmandet av diskonteringssatserna vid nedskrivningstestning samt noterna bör utvecklas
  • Upplysningar om närstående: Processerna när uppgifter om närstående tas fram bör utvecklas för att de uppgifter som standarden förutsätter ska kunna presenteras.

Närmare information om IFRS-tillsynen 2014 finns i IFRS-rapporten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tiina Visakorpi, byråchef, telefon 010 831 5383

Bilaga