Webbnyheter 28.2.2017 – 5/2017

Utredning om livförsäkringsbolagens uppfyllelse av skälighetsprincipen 2015: Bolagens kundåterbäringar har fortsatt att visa en rätt stabil nivå

​Enligt Finansinspektionens utredning om skälighetsprincipen har skälighetsprincipen uppfyllts rätt väl i livförsäkringsbolagen, trots stora skillnader i bolagens kundåterbäringspolicyer. Bolagen följde likaså sina principer om utdelning av tilläggsförmåner. Kundåterbäringarna har varit rätt stabila under de senaste åren, fastän de har sjunkit de senaste åren då räntemarknaden gått ned. Nedgången i räntenivån syns emellertid inte fullt ut i kundåterbäringarna. Kundåterbäringarna har i genomsnitt överstigit både konsumentprisförändringen och ränteavkastningen på marknaden.

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter även att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten i nivån på kundernas tilläggsförmåner. Samma krav gäller inte utdelningen till aktieägare eller räntorna på garantikapitalet. Målen för skälighetsprincipen fastställs med utgångspunkt i bestämmelserna i försäkringsbolagslagen.
 
Finansinspektionen samlar årligen in försäkringsstatistik från livförsäkringsbolagen. Statistiken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelning av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser och utredningarna om uppfyllelsen av dessa mål.

I den nyaste utredningen har det även gjorts en analys av vissa åtskilda försäkringsbestånd och de placeringar som motsvarar dessa. Allmänt kan det konstateras att åtskiljande av försäkringsbestånd och de placeringar som täcker dessa är i enlighet med skälighetsprincipen, eftersom man då noggrannare kan beakta beloppet och uppkomstsättet av överskottet på dessa försäkringar.

Ett sammandrag på svenska ingår.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 5517

Bilagor