Webbnyheter 7.6.2019 – 5/2019

Betydande dröjsmål i uppdateringen av uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret

Lagen om försäkringsdistribution (234/2018) trädde i kraft den 1 oktober 2018 och förpliktade försäkringsförmedlarna att komplettera sina uppgifter i försäkringsförmedlarregistret under övergångsperioden 1.10.2018–23.2.2019. Det gjordes betydande ändringar i Finansinspektionens registersystem innan lagen trädde i kraft, vilkas införande har orsakat problem och lett till dröjsmål i uppdateringen av uppgifterna samt till att delvis felaktiga avgifter tagits ut för ändringar som gjorts under övergångsperioden.

Försenade ansökningar behandlas nu i ankomstordning. Det tas inte ut någon avgift för ändringsanmälningar som beror på lagändringen och de avgifter som redan tagits ut återbetalas.

Finansinspektionen beklagar de störningar och det tilläggsarbete som problemen med registersystemet har orsakat försäkringsförmedlarna.

Avgifter som tagits ut för ändringarna

Ett stort enskilt problem med registret ansluter sig till de avgifter som tas ut för ändringarna och vilka slopades omedelbart efter att felet uppdagades. Normalt tas det ut en avgift för ändringar, men på grund av registerproblemen kommer det inte att tas ut någon avgift för dessa ändringar. Finansinspektionen tar inte heller ut någon avgift för de ändringar som inlämnats under övergångsperioden efter att avgifterna frystes.  

För att garantera en likvärdig behandling av försäkringsförmedlarna återbetalar Finansinspektionen redan mottagna avgifter som tagits ut för ändringar under övergångsperioden. Finansinspektionen kommer att kontakta de försäkringsförmedlare som får avgiften återbetald.

Uppdatering av uppgifterna har fördröjts

På grund av problemen med registersystemet har behandlingen av ändringar under övergångsperioden fördröjts särskilt då det gäller aktörer i form av juridiska personer. Ansökningarna behandlas i ankomstordning och försäkringsförmedlarna får information om huruvida ändringarna godkänts eller om eventuell kompletteringsbegäran per e-post. Begäran om komplettering kan gälla de bilagor som ska inlämnas eller införandet av ändringarna på nytt i det korrigerade systemet i de fall där de tidigare anmälningarna i stor utsträckning varit bristfälliga.

Nya anmälningar behandlas på normalt sätt. Om en ändring som inte uppdaterats i systemet ansluter sig till byte av försäkringsgivare eller tillägg av en ny försäkringsgivare, kan försäkringsombudet vid behov skicka en brådskande begäran till vakuutusedustajat(a)finanssivalvonta.fi.

Finansinspektionen planerar att bygga ett nytt försäkringsförmedlarregister

På grund av de uppdagade problemen har det gjorts flera förbättringar som underlättar användningen av det nuvarande registersystemet. Det nuvarande systemet svarar emellertid inte mot behoven i lagen om försäkringsdistribution. Finansinspektionen planerar således att bygga ett helt nytt registersystem som en del av den pågående totalrevideringen av e-kommunikationen.

Närmare upplysningar och kontakttaganden

  • Maarit Lensu, marknadsövervakare, tfn 09 183 5558
  • Antti Lampinen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5518
  • Armida Rantanen, biträdande jurist, tfn 09 183 5532