Webbnyheter 15.12.2022 – 20/2022

EIOPAs första IORP-klimatstresstest visade på betydande omställningsrisker

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) publicerade den 13 december 2022 resultaten från stresstestet för anstalter som tillhandahåller yrkesbaserade tilläggspensioner (IORP). I det första klimatrelaterade stresstestet inom branschen strävade EIOPA efter att bedöma tilläggspensionsanstalternas motståndskraft mot klimatförändringsscenariot. Observationerna visar att de europeiska tilläggspensions-anstalterna i väsentlig grad exponeras för omställningsrisker. I stresstestet deltog även tilläggspensionsanstalter från Finland. De klimatrelaterade stressfaktorernas inverkan på de finländska tilläggspensionsanstalternas tillgångar är något mindre än i genomsnitt.

EIOPAs meddelande den 13 december 2022 på engelska:

EIOPA’s first IORPs climate stress test shows material exposure to transition risks

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 14 december 2022.