Webbnyheter 28.11.2023 – 12/2023

Statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring 2018–2022: Det försäkringstekniska resultatet var på en fortsatt god nivå 2022, men placeringsverksamheten var negativ

År 2022 uppgick premieinkomsten för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdoms­försäkring till 568,7 miljoner euro, då den var 563,0 miljoner euro året innan. Premieinkomsten ökade med 1,0 procent jämfört med året innan. Marknaden var fortfarande centraliserad, då de fyra största bolagens andel av försäkrings­premierna utgjorde ca 94 procent. Under 2022 sålde Alandia sitt försäkrings­bestånd inom olycksfalls- och arbetsolycksfallsförsäkring till LokalTapiola, och således bedrevs olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring av nio försäkrings­bolag i slutet av året. Av dem var sju finländska försäkringsbolag och två filialer till utländska EES-försäkringsbolag.

Resultatet för 2022 låg klart över den genomsnittliga nivån. Resultatet på 306 miljoner euro var ca 54 procent i förhållande till nettopremieintäkterna, då det genomsnittliga förhållandet under fem år är ca 31 procent. Resultatet bygger på ett mycket starkt försäkringstekniskt resultat, som uppgick till 497 miljoner euro. Det starka försäkringstekniska resultatet förklaras till stor del av änd­ringarna i beräkningsgrunderna för ansvarsskulden och särskilt med höjningen av beräkningsräntorna. Det försäkringstekniska resultatet korrigerat med ändringarna i beräkningsgrunderna var 76 miljoner euro, då det var 98 miljoner euro år 2021. Försvagningen av det korrigerade resultatet förklaras med att nivån på utbetalda ersättningar återgick till att vara närmare den nivå som gällde före coronapandemin.

År 2022 uppvisade placeringsverksamheten en förlust på 191 miljoner euro, vilket innebär att totalresultatet korrigerat med ändringarna i beräknings­grunderna var 114 miljoner euro negativt. Under de senaste fem åren har placeringarna avkastat i genomsnitt 95 miljoner euro och det korrigerade resultatet har i genomsnitt varit 158 miljoner euro vinstbringande. Hela försäkringsgrenens verksamhet har således varit lönsam, fastän det funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring grundar sig på material som samlats in från försäkringsbolagen. Undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Iiro Marttila, matematiker, tfn 09 183 5482 eller iiro.marttila(at)fiva.fi

Bilagor