Pressmeddelande 4.12.2014

Finansinspektionens direktion för 2015–2017 har utnämnts

Bankfullmäktige har utsett medlemmarna i Finansinspektionens direktion för en treårsperiod från och med den 1 januari 2015. Medlemmarna är

  • vice ordföranden för Finlands Banks direktion Pentti Hakkarainen
  • statssekreterare, kanslichef Martti Hetemäki, finansministeriet
  • avdelningschef Outi Antila, social- och hälsovårdsministeriet

Till personliga suppleanter för dem utsågs

  • avdelningschef Kimmo Virolainen, Finlands Bank
  • lagstiftningsråd Tuija Taos, finansministeriet
  • övermatematiker Mikko Kuusela, social- och hälsovårdsministeriet

Till medlemmar utnämndes dessutom

  • vicehäradshövding Pirkko Juntti
  • verkställande direktör, politices doktor Vesa Vihriälä, som tar vid som ny medlem av direktionen.

Pentti Hakkarainen utsågs till ordförande för direktionen och Martti Hetemäki till vice ordförande.

Finansinspektionens och dess direktions uppgifter har fastställts i lag. Direktionen uppställer mål för tillsynsmyndighetens verksamhet, besluter om riktlinjerna för verksamheten och styr och övervakar måluppfyllelsen och efterlevnaden av riktlinjerna. Direktionen har fem medlemmar och dess mandatperiod är tre år. Var och en av de medlemmar som utnämnts på förslag av Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har en suppleant.

Närmar upplysningar lämnas av

Pentti Hakkarainen, vice ordförande för Finlands Banks direktion, telefon 010 831 20 02