Pressmeddelande 18.3.2014

Verksamhetsberättelse 2013: Finanssektorn i Finland bör vara bland de första som börjar tillämpa de internationella kapitalkraven

– Finansinspektionen anser det vara viktigt att regleringen av finanssektorn i Finland motsvarar den internationella nivån. Finland ska inte vara bland de sista länderna som börjar tillämpa de nya reglerna utan hellre bland de första åtminstone vad gäller kapitaltäckningsreglerna. Detta är viktigt för att Finland ska behålla sitt goda rykte och för att det inte ska uppstå tvivel om finanssektorns bärkraft, konstaterar direktör Anneli Tuominen i Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2013 som utges idag.

Direktör Tuominen betonar även vikten av lösningar som ökar branschens trovärdighet. Till exempel insyn i transaktioner med närståendekretsen skulle avlägsna onödiga spekulationer om intressekonflikter.

En övergång till en gemensam banktillsyn inom euroområdet pågår. Kostnaderna även för denna tillsyn ska betalas av bankerna.  Det finns inte ännu något beslut om grunderna för tillsynsavgifter. – Med tanke på de nationella tillsynsmyndigheternas handlingsförmåga är det av väsentlig vikt att finansieringen av dem säkerställs, påminner Anneli Tuominen. – Tillsynen utförs tillsammans och för att den ska lyckas krävs en betydande insats av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Direktör Tuominen anser det vara motiverat att tillsynen av konsumentskyddet och förfarandena inom bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna blir kvar hos de nationella tillsynsmyndigheterna. – Det förekommer avsevärda nationella skillnader i kompetensen hos konsumenterna inom finansbranschen och i produktutbudet.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00.

Läs verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelse 2013 (24 sidor, på finska)