Pressmeddelande 22.3.2016

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen höjer inte det kontracykliska buffertkravet för banker och fortsätter förberedelserna för att höja riskvikterna för bostadslån

Finansinspektionens direktion har beslutat att inte höja det kontracykliska buffertkravet enligt 10 kap. 4 § i kreditinstitutslagen. Det kontracykliska buffertkravet är således alltjämt 0,0 %. Förberedelserna för att höja de genomsnittliga riskvikterna för bostadslån för banker som tillämpar interna riskklassificeringsmetoder fortsätter.

De cykliska systemriskerna i det finansiella systemet i Finland har i sin helhet förblivit oförändrade. Det huvudsakliga riskmåttet, dvs. trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP, har minskat. Inte heller de kompletterande riskmåtten tyder på någon ökning av det finansiella systemets sårbarheter.

I enlighet med Finansinspektionens direktions föregående beslut (22.12.2015) fortsätter förberedelserna för att höja riskvikterna för bostadslån.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. I enlighet med regleringen om euroområdets gemensamma banktillsyn föregicks beslutet av samråd med Europeiska centralbanken.

Närmare upplysningar lämnas av

Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 20 02.

Bilagor

Se också