Pressmeddelande 19.12.2017

Finansinspektionens budget för 2018 fastställd: personella förstärkningar

Finlands Banks direktion har fastställt Finansinspektionens budget för 2018, som Finansinspektionens direktion tidigare godkänt. Slutsumman för kostnadsbudgeten för 2018 uppgår till 32,5 miljoner euro, varav personalkostnader står för den största delen. Finansinspektionen anvisas personella förstärkningar på cirka 30 personår under 2018. – Resursförstärkningarna är ägnade att säkerställa en högklassig och effektiv tillsyn av Nordea i samarbete med Europeiska centralbanken, då Nordea förbereder en flytt av sitt huvudkontor till Finland, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Olli Rehn.

Förutom på tillsynen av Nordea fokuserar Finansinspektionen nästa år på att öka genomslagskraften och effektiviteten i tillsynen av andra betydande aktörer och tillsynsområden. Målet är också att så tidigt som möjligt ingripa i uppförande som äventyrar kundskyddet. Verksamheten utvecklas också för att bättra svara på den digitala omvandlingen av finansbranschen.

– Det är viktigt att våra resurser förstärks i takt med förändringarna i omvärlden, på tillsynsfältet och i regelverk så att vi kan bibehålla en högklassig och trovärdig tillsyn också i framtiden, framhåller direktör Anneli Tuominen. –Resursbehovet tillgodoses också genom att verksamheten effektiviseras och resurserna omallokeras vid behov, konstaterar Rehn.

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen (95 %) med tillsyns- och åtgärdsavgifter. Dessutom bidrar Finlands Bank till finansieringen med en andel på 5 %. Tillsynsavgifterna räcker till för att täcka kostnaderna för resursförstärkningarna, och tillsynsavgifterna för de nuvarande företagen under Finansinspektionens tillsyn väntas inte öka i någon betydande grad. Resursförstärkningen på grund av Nordea kan givetvis genomföras endast sedan det slagits fast att Nordeas huvudkontor flyttar till Finland.

Upplysningar

ordföranden för Finansinspektionens direktion Olli Rehn och direktör Anneli Tuominen. Intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30 vardagar kl. 9–16.