Pressmeddelande 29.1.2018

Finansinspektionen ger en tolkning av prissättningen av kontantuttag

Finansinspektionen ändrar inte sina anvisningar om att det för kontantuttag i euro som görs i ett annat EU-land ska debiteras en motsvarande avgift som skulle debiteras kunden i Automatias uttagsautomat (Otto). Dessutom rekommenderar Finansinspektionen att det för kontantuttag från olika aktörers automater i Finland debiteras högst samma serviceavgift som debiteras kunderna för uttag i Otto-automater.

Fri rörlighet och ökad konkurrens är viktiga målsättningar på den inre marknaden. Finansinspektionen bör också beakta hur den egna verksamheten inverkar på konkurrensen och marknaden i Finland.

”Konkurrens gynnar i allmänhet kunderna. Rekommendationen om den inhemska prissättningen uppskattas ha en positiv inverkan på utbudet av uttagsautomater och således öka konkurrensen. Konsumenterna skulle i fortsättningen ha tillgång till flera olika uttagsautomatkedjor med samma serviceavgifter”, konstaterar ordförande för Finansinspektionens direktion Olli Rehn.

I ett brev som Finansinspektionen skickade bankerna i slutet av år 2015 råddes bankerna att debitera kunderna för kontantuttag i euro som görs i ett annat EU-land med en motsvarande avgift som skulle debiteras för uttag i Otto-automat. Anvisningarna tolkades senare så, att det inte heller för kontantuttag i olika aktörers automater i Finland kan debiteras större serviceavgifter än vad som debiteras av kunderna för uttag i Otto-automater.

På grund av ändringarna i marknadsförhållandena bad Finansinspektionen marknadsparterna om ett yttrande om huruvida anvisningarna från år 2015 borde ändras så att de motsvarar marknadsläget. Finansinspektionen fick 23 svar på yttrandebegäran. Begäran om yttrande och erhållna yttranden har publicerats på Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen har därtill utrett ärendet med andra myndigheter samt bett Europeiska kommissionen om ett yttrande.

Enligt Konkurrens- och konsumentverket KKV utlåtande har marknadsläget tillsvidare inte förändrats och håller heller inte på att förändras så att det utifrån det skulle vara motiverat att ändra anvisningarna från år 2015 om prissättningen av kontantuttag som görs i ett annat EU-land. Dessutom har KVV samt EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager ansett att konkurrenterna inte kan verka oberoende av Automatia och de ägande bankerna, eftersom Automatia i praktiken har monopolställning på Finlands kontantuttagsmarknad.

I sista hand tryggar KVV marknadens funktion och avlägsnar konkurrensbegränsningar.

Närmare upplysningar

avdelningschef Samu Kurri. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Se också