Pressmeddelande 9.4.2018

Skade- och livförsäkringsbolagen har bristfällig praxis för utläggning av verksamheter

Finansinspektionen upptäckte brister i skade- och livförsäkringsbolagens praxis för utläggning av verksamheter i den temabedömning som genomfördes i slutet av år 2017. Bolagen har inte till alla delar följt regleringen, vars mål är att säkerställa att de försäkrade förmånerna tryggas. 

​– Försäkringsbolaget är ansvarigt för de funktioner som det lägger ut, även för att regleringen följs och för andra förpliktelser, påminner avdelningschef för Försäkringstillsynen Kaisa Forsström. De brister som observerades vid inspektionen har redan i många fall lett till åtgärder för att utveckla praxisen.

Målet med regleringen är att trygga de försäkrade förmånerna. Utläggning av verksamheter får inte leda till att kvaliteten på bolagets företagsstyrningssystem försämras väsentligt, att den operativa risken ökar i oskälig utsträckning eller att de försäkrade och försäkringstagarna får sämre service. 

De viktigaste bristerna gällde:

  • Säkerställandet av att tjänsteleverantörens riskhantering och interna kontrollsystem är tillräckliga för att bl.a. förhindra att den servicenivå som erbjuds försäkringstagarna sjunker.
  • Uppdragsavtalen fyller inte till alla delar kraven i regleringen; t.ex. Finansinspektionens och revisorernas granskningsrätt och rätt att få uppgifter om den utlagda verksamheten har inte säkerställts.
  • Regleringen har inte alltid följts vid utläggningen av verksamheter inom en grupp.

Bolagens styrelser ska redogöra för de fortsatta åtgärderna

Försäkringsbolagens styrelser ska säkerställa att nödvändiga korrigerande åtgärder utreds per bolag och de ska informera Finansinspektionen om hur de korrigerande åtgärderna kommer att genomföras.

Det är styrelsens uppgift att bedöma huruvida företagsstyrningssystemet är tillräckligt och effektivt. Särskilt i situationer där bolaget har lagt ut en betydande del av sina centrala funktioner, ska bolaget fästa uppmärksamhet vid sin faktiska förmåga att påverka tjänsteleverantören. Bolaget ska använda sina rättigheter enligt uppdragsavtalet, såsom sin rätt att utfärda allmänna vägledningar och enskilda instruktioner samt att säkerställa tillräckliga kvalitativa och kvantitativa resurser.

Preciseringar i riktlinjerna

Finansinspektionen gör senare preciseringar i riktlinjerna vad gäller vissa specialfrågor. Sådana är bl.a. vidareöverföring av ett offentligt förvaltningsuppdrag i anslutning till verkställandet av trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt frågan om ett s.k. skalbolag, dvs. ett bolag där nästan all verksamhet är utlagd.

Finansinspektionens genomförde i slutet av 2017 en temabedömning, där målet var att reda ut hur bra försäkringsbolagen följer regleringen om utläggning av verksamhet och hurdana olika lösningar bolagen har använt vid utläggning. 

Närmare upplysningar

Teija Korpiaho, byråchef. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens brev till skade- och livförsäkringsbolagen (pdf)