Pressmeddelande 22.3.2019

Makrotillsynsbeslut: Den avtagande ekonomiska tillväxten framhäver noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga

Finansinspektionens direktion ställer inget kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten och behåller det lånetak som sattes för ett år sedan för andra bostadslån än lån för köp av första bostad.

Finansinspektionens direktion beslutade på sitt sammanträde den 22 mars 2019 att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten. Värdet på det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet har stannat klart under tröskelvärdet: i slutet av september 2018 var trendavvikelsen avseende den privata sektorns kreditstock och nominella BNP -7,1 procentenheter. Inte heller de kompletterande riskmåtten tyder på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en omedelbar höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Finansinspektionens direktion ändrar inte heller sitt tidigare beslut om en sänkning av den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för köp av första bostad med fem procentenheter. Beslutet trädde i kraft den 1 juli 2018 och är alltjämt befogat för att motverka hushållens skuldsättning.

Hushållens höga skuldsättning är en strukturell sårbarhet som kan öka samhällsekonomins känslighet för konjunktursvängningar.

– Ett av målen för Finansinspektionens direktions makrotillsynsstrategi är att hushållens lån inte ska växa snabbare än tillväxttakten för hushållens disponibla årsinkomster på medellång sikt. Vi försöker nå detta mål genom att utnyttja makrotillsynsverktygen, konstaterar Marja Nykänen, ordförande för Finansinspektionens direktion.

För närvarande är kreditstockens tillväxt koncentrerad till bostadsbolagslån och konsumtionskrediter. Framför allt inom nybyggnation av bostäder har bostadsbolagslånens andel ökat stort. Samtidigt har återbetalningstiderna för bostadslån förlängts. När den ekonomiska tillväxten avtar framhävs de sårbarheter hos systemet som hänför sig till bostadsbolagslåne-, konsumtionskredit- och bostadslånestocken.

– Det är naturligt att finansieringskanalerna och finansieringsformerna ändras över tiden, men ur stabilitetssynvinkel måste det säkerställas att förändringarna inte överdrivet ökar riskerna och sårbarheterna på bostadsmarknaden och i det finansiella systemet. I denna situation är det en fördel om hushåll som planerar att ta lån bedömer sin förmåga att klara av att sköta bostadslån, konsumtionskrediter och bostadsbolagslån noggrannare än tidigare och att bankerna inte lättar på rådande kreditbeviljningspraxis, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marja Nykänen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 09 183 2007
  • Anneli Tuominen, Finansinspektionens direktör, telefon 09 183 5300

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 5030, kl. 9–16.

Bilagor