Pressmeddelande 12.6.2024

Finansinspektionen utredde tillgången på grundläggande banktjänster - inga betydande ändringar i tillgången eller prissättningen jämfört med tidigare

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i huvudsak bra i Finland. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster fortfarande bra och priserna i huvudsak skäliga 2023. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2023.

Finansinspektionen anser att de rekommendationer som tidigare meddelats bankerna fortfarande är viktiga. För kunder som inte kan använda digitala tjänster ska bankerna säkerställa möjligheter att använda grundläggande banktjänster till skäliga priser liksom tillgång till personlig kundservice inom skälig tid för alla som behöver det. Det är viktigt att bankerna ser till att det finns tillgång till kontanttjänster i hela landet. Framför allt befolkningens åldrande ökar behovet av vägledning för valet av ändamålsenliga tjänster och för befullmäktigande av en annan person för bankärenden.

Antalet kontor fortsatte att minska

På samma sätt som tidigare år fortsatte antalet bankkontor att minska under 2023. Med undantag för ändringar i tillgången på kontorstjänster inträffade inga betydande förändringar i de tjänster som utgör alternativ till digitala tjänster under 2023. Minskningen av antalet kontor och till exempel begränsningar av kontorens öppettider och kontanttjänster har kunnat försämra tillgången på banktjänster lokalt.  

De senaste årens inflation syns inte i form av prishöjningar på grundläggande banktjänster

Priserna på grundläggande banktjänster 2023 låg på nästan samma nivå som året innan. Priserna på enskilda tjänster kan dock variera stort mellan olika banker. Det lönar sig för kunderna att genom sina egna val försöka påverka de kostnader som de måste betala för bankens tjänster. Till exempel genom att jämföra bankernas servicepriser kan man få förmånligare tjänster.

Finansministeriet bedömer behoven av att reformera lagstiftningen om grundläggande banktjänster  

Vid finansministeriet bedöms som bäst behoven av att ändra bestämmelserna om grundläggande banktjänster som en del av en mer omfattande bedömning av behoven av att ändra kreditinstitutslagen. Finansministeriet publicerade en bedömningspromemoria om saken den 1 mars 2024. Enligt bedömningspromemorian har alla kundgrupper svårigheter med att få personlig kundservice. Finansinspektionen har understött målen att främja kundservicens tillgänglighet när det gäller banktjänster särskilt för kunder som tillhör specialgrupper. 


Konsumentkunder har lagstadgad rätt till inlåningsbankers grundläggande banktjänster. Till grundläggande banktjänster hör betalkonton, kontohanteringsinstrument (såsom debetkort), nätbankstjänster och elektroniska autentiseringsverktyg.

Finansinpektionen utreder regelbundet tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster enligt kreditinstitutslagn. Uppgifterna i utredningen 2023 baserar sig i huvudsak på information om priserna på banktjänster och bankkontoren i webbtjänsten för konsumenter för jämförelse av betalkonton (https://maksutilivertailu.fine.fi/sv) och på Finlands Banks statistik.

Se också

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster 2023

Finansministeriets bedömningspromemoria (på finska, med presentationsblad på svenska)

Närmare upplysningar lämnas av

Timo Peltonen, ledande specialist

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.