Rapporteringsmeddelande 16.8.2019 – 18/2019

Finansinspektionen har preciserat processbeskrivningen för rapportering av internaliserad avveckling | ESMA

Med företag som internaliserar en avveckling avses enligt förordning (EU) nr 909/2014 artikel 2.1.11 ett institut, inklusive institut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, som utför överföringsuppdrag för kunders räkning eller för egen räkning på annat sätt än genom ett avvecklingssystem för värdepapper.

Finansinspektionen har till vissa delar preciserat processbeskrivningen för elektronisk rapportering av internaliserad avveckling. Finansinspektionen börjar ta emot uppgifter från rapportörerna fr.o.m. den 1 oktober 2019, börjande med material från referensperioden Q3 2019.

Finansinspektionen genomför ett marknadstest för rapportering av internaliserad avveckling 26–30.8.2019. Testets syfte är att säkerställa att rapportörerna har god rapporteringsberedskap.

Viktigt att notera före testet

  • Rapportören ska sammanställa uppgifterna för referensperiodens själv, utan rapporteringsprogrammet
  • Det är viktigt att rapportens struktur och innehåll motsvarar den publicerade schemabeskrivningen (se närmare, related XML files)
  • Rapportören kan använda äkta eller artificiell kundinformation
    • Finansinspektionen rekommenderar användning av äkta kundinformation
  • Materialet ska följa beskrivningen och lämnas till Finansinspektionen i krypterad form som bilaga till ett e-postmeddelande (.zip) i normal rapporteringsordning
  • Finansinspektionen strävar efter att föra in alla relevanta valideringsregler i testet innan testerna börjar.
  • Också senare testning är möjligt, men testet ska ske före uppgifterna för referensperiod Q3 2019 sänds via produktionsmiljön den 1 oktober 2019.

Närmare upplysningar lämnas av: STTHelpdesk(at)fiva.fi